Onderzoeksagenda en onderzoeken

Onderzoeksagenda en onderzoeken

Goede, veilige en evidence based ambulancezorg is essentieel. Om de ambulancezorg steeds verder te professionaliseren, investeert de sector in wetenschappelijk onderzoek. De kennis die hiermee wordt opgedaan, wordt gebundeld en gedeeld binnen de sector. Het lectoraat Acute Intensieve Zorg (LAIZ) van de hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) heeft in opdracht van AZN en in samenwerking met diverse beroepsverenigingen binnen en buiten de ambulancezorg, de landelijke Onderzoeksagenda Ambulancezorg 2014-2018 herijkt. Uitgangspunten voor de herijking waren de ontwikkelingen in de ambulancezorg en acute zorgketen. Hiermee is de onderzoeksagenda ambulancezorg 2021-2026, ‘Ambulancezorg gevoed door onderzoek’ een feit.

De onderzoeksagenda ambulancezorg 2021-2026 bevat de volgende thema’s:

  • registratie en (digitale) uitwisseling van patiëntgegevens in de acute zorgketen;
  • mobiel zorgconsult;
  • zorgcoördinatie;
  • samenwerking met partners binnen het zorgdomein;
  • zorgdifferentiatie;
  • triage en urgentie-indeling. 

Daarnaast is de groep van ‘kwetsbare ouderen’ gedefinieerd als een ‘special interest group’.

Implementatieplan Onderzoeksagenda 2021-2026

In samenspraak met experts en betrokkenen op het gebied van onderzoek uit de RAV's zijn de stippen op de horizon geformuleerd voor de komende vijf jaar. Deze stippen op de horizon vormen de basis voor de jaarplannen. Op deze wijze werkt de sector op een systematische wijze aan de implementatie van de onderzoeksagenda. Het Implementatieplan Onderzoeksagenda 2021-2026 staat hiernaast weergegeven.

Onderzoeksnetwerken

Voor elke van de zeven onderzoeksthema’s uit de onderzoeksagenda 2021-2026, wordt een onderzoeksnetwerk ingericht. Elk onderzoeksnetwerk wordt gevormd door een aantal RAV’s die hun regionale onderzoeken (zo veel mogelijk) toespitsen op 1 van de zeven onderzoeksthema’s.

Het samenbrengen van RAV’s in onderzoeknetwerken kent veel voordelen: er ontstaat focus, het wordt snel inzichtelijk of alle facetten van een specifiek onderzoeksthema de aandacht hebben in de onderzoeken (of dat er mogelijk nog hiaten zijn) én last but not least: dankzij het samenbrengen van de RAV’s in onderzoeksnetwerken kunnen RAV’s onderling kennis uitwisselen en zo van elkaar leren. Ook de landelijke onderzoeken waarbij AZN betrokken is en die aanhaken op 1 van de zeven onderzoeksthema’s uit de onderzoeksagenda, worden ondergebracht in de verschillende onderzoeksnetwerken.

Het streven van de ambulancesector is nieuwe onderzoeken zo veel mogelijk aan te laten haken bij 1 van de zeven thema’s uit de onderzoeksagenda 2021-2026.

Aanmelden pre-hospitaal onderzoeken en/of publicaties

Via deze link kunnen pre-hospitale onderzoeken en/of publicaties aangemeld worden.