Onze missie en visie

Missie

De kernwaarden van Ambulancezorg Nederland (AZN) zijn: verbindend, leidend en slagvaardig.

AZN is leidend in het realiseren van een kwalitatief hoogwaardige en doelmatige ambulancezorg voor de patiënt, doordat zij de 25 Regionale Ambulancevoorzieningen (RAV’s) met elkaar verbindt, de belangen van de sector behartigt en doordachte en bindende afspraken met stakeholders maakt. AZN is leidend en slagvaardig in de ontwikkeling van ambulancezorg tot excellente, veilige en mobiele zorg aan de patiënt.

Visie

De samenleving is voortdurend in beweging en Ambulancezorg Nederland (AZN) bereidt zich voor op de toekomst en de rol van de ambulancezorg binnen de acute zorg. In de zomer van 2017 heeft AZN haar visiedocument uitgebracht, ‘Ambulancezorg in 2025: zorgcoördinatie en mobiele zorg’. In dit vergezicht werkt de ambulancesector toe naar een situatie waarin de zorgpartners gezamenlijk de acute zorg regionaal en in samenhang organiseren. Acute ketenzorg aan de patiënt staat hierbij centraal.

Animatie Zorgcoördinatie