Sectorkompas 2021

Het sectorkompas 2021 bevat de kenmerkende feiten van de ambulancezorg in Nederland samen. De volgende onderwerpen worden belicht: de Regionale Ambulancevoorziening, het aantal ambulances, het aantal standplaatsen, het aantal inzetten, het macrobudget van de ambulancezorg, het aantal medewerkers en het gemiddelde ziekteverzuim.

Het achterliggende cijfermateriaal kan teruggevonden worden in het tabellenboek ambulancezorg 2021.

 

 • 25 RAV-regio's

  Er zijn in Nederland 25 RAV-regio's. De minister van VWS heeft in iedere regio een Regionale Ambulancevoorziening (RAV) aangewezen, die verantwoordelijk is voor de ambulancezorg in die regio.

  25
 • Regionale Ambulancevoorzieningen (RAV's)

  De ambulancezorg in Nederland is regionaal georganiseerd in Regionale Ambulancevoorzieningen (RAV’s). Er zijn 25 RAV-regio’s in Nederland.

  Deze RAV’s hebben sinds 1 januari 2013 een aanwijzing gekregen van de minister van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) om in de toegewezen regio ambulancezorg te verlenen.

 • 900 ambulances in 2021

  Op 31 december 2021 hadden de RAV's in Nederland 900 ambulances beschikbaar.

  900
 • In Nederland zijn zeven dagen per week 24 uur per dag ambulances en ambulancemedewerkers beschikbaar om ambulancezorg te kunnen verlenen.

  In 2021 waren er 900 ambulances. In de praktijk zijn er echter niet voortdurend 900 ambulances op de weg. De beschikbare capaciteit wordt ook gedeeltelijk gereserveerd voor grootschalige rampen of calamiteiten of is nodig tijdens onderhoud of schade aan voertuigen en tijdens overlappende diensten.

 • 224 standplaatsen in Nederland

  Om de beschikbare ambulances optimaal over de regio te spreiden, beschikt iedere RAV over een aantal standplaatsen.

  224
 • Spreiding van standplaatsen

  In veel regio’s is, zeker overdag, sprake van dynamische paraatheid. Na afloop van een opdracht keert de ambulance dan niet terug naar een standplaats, maar blijft op de weg. Bij een nieuwe inzet is bij dynamische paraatheid geen sprake van uitruktijd.

  Het aantal standplaatsen varieert per regio. In het Landelijk Referentiekader Spreiding & Beschikbaarheid is berekend wat in theorie de optimale spreiding van standplaatsen is om te kunnen voldoen aan het uitgangspunt dat onder normale omstandigheden in geval van spoed 95% van de bevolking binnen vijftien minuten na de start van de melding bij de meldkamer ambulancezorg bereikt moet worden.

 • Inzetten in 2021

  In 2021 hebben in Nederland 1.408.115 ambulance-inzetten plaatsgevonden.

  1.408.115
 • In 2021 hebben in Nederland 1.408.115 ambulance-inzetten plaatsgevonden.

  Na een daling van het aantal ambulance-inzetten in 2020 met 3,4% ten opzichte van 2019 als gevolg van de coronapandemie die in maart 2020 Nederland bereikte, is in 2021 het aantal ambulance-inzetten weer gestegen met 8,3%.

  Ook ten opzichte van 2019 is er sprake van een stijging in 2021 (4,6%).

 • Medewerkers in 2021

  In 2021 waren er 6.863 medewerkers, verdeeld over 6.178 fte.

  6.863
 • Het aantal medewerkers in de ambulancezorg is toegenomen van 5.925 in 2017 tot 6.863 in 2021. Dit is een stijging van ruim 15%.

  De ambulancesector is van oudsher een sector waarin veel mannen werken, de verhouding is echter geleidelijk aan het verschuiven en er zijn steeds meer vrouwen. In 2021 was 61% man en 39% vrouw.

  Binnen de meldkamer zijn zowel verpleegkundig als niet-verpleegkundig centralisten werkzaam. De verpleegkundig centralist is verantwoordelijk voor het meldkamerproces, geeft hier inhoud aan en zorgt voor een verantwoorde uitvoering van het proces van intake, indicatiestelling, zorgtoewijzing en zorginstructie. De niet verpleegkundig centralist wordt veelal ingezet op het logistieke proces van uitgifte van ambulance-inzetten.

 • Gemiddeld ziekteverzuim in 2021

  Het landelijk gemiddelde ziekteverzuimpercentage binnen de sector ambulancezorg bedroeg in 2021 5,8%.

  5,8%
 • Het gemiddelde ziekteverzuim bedroeg in 2021 5,8%.

  Dit percentage is in 2021 gedaald ten opzichte van 2020, toen het 6,4% bedroeg.

 • Macrokader ambulancezorg 2021

  745.000.000
 • Het macrobudget ambulancezorg wordt ieder jaar vastgesteld in de Rijksbegroting.

  Het macrobudget bedroeg in 2021 € 745 miljoen. Voor dit macrobudget is ambulancezorg 365 dagen per jaar, zeven dagen per week, 24 uur per dag beschikbaar en zijn in 2021 1.408.115 inzetten uitgevoerd.

  Eind 2021 telde Nederland ruim 17,5 miljoen inwoners. De ambulancezorg kostte daarmee in 2021 gemiddeld zo'n € 42,35 per inwoner.