Sectorkompas 2019

Het sectorkompas 2019 bevat de kenmerkende feiten van de ambulancezorg in Nederland samen. De volgende onderwerpen worden belicht: de Regionale Ambulancevoorziening, het aantal ambulances, het aantal standplaatsen, het aantal inzetten, het macrobudget van de ambulancezorg, het aantal medewerkers en het gemiddelde ziekteverzuim.

Het achterliggende cijfermateriaal kan teruggevonden worden in het tabellenboek ambulancezorg 2019.

 

 • 25 RAV-regio's

  Er zijn in Nederland 25 RAV-regio's. De minister van VWS heeft in iedere regio een Regionale Ambulancevoorziening (RAV) aangewezen, die verantwoordelijk is voor de ambulancezorg in die regio.

  25
 • Regionale Ambulancevoorzieningen (RAV's)

  De ambulancezorg in Nederland is regionaal georganiseerd in Regionale Ambulancevoorzieningen (RAV’s). De RAV is wettelijk aangewezen als de rechtspersoon die ambulancezorg verleent en de meldkamer ambulancezorg in stand houdt.

  Er zijn 25 RAV-regio’s in Nederland. De indeling in RAV-regio’s is gelijk aan die in Veiligheidsregio’s op grond van de Wet Veiligheidsregio’s.

 • 832 ambulances in 2019

  Op 31 december 2019 hadden de RAV's in Nederland 832 ambulances beschikbaar.

  832
 • In Nederland zijn zeven dagen per week 24 uur per dag ambulances en ambulancemedewerkers beschikbaar om ambulancezorg te kunnen verlenen.

  In 2019 waren er 832 ambulances. In de praktijk zijn er echter niet voortdurend 832 ambulances op de weg. De beschikbare capaciteit wordt ook gedeeltelijk gereserveerd voor grootschalige rampen of calamiteiten of is nodig tijdens onderhoud of schade aan voertuigen en tijdens overlappende diensten.

 • 241 standplaatsen in Nederland

  Om de beschikbare ambulances optimaal over de regio te spreiden, beschikt iedere RAV over een aantal standplaatsen.

  241
 • Spreiding van standplaatsen

  In veel regio’s is, zeker overdag, sprake van dynamische paraatheid. Na afloop van een opdracht keert de ambulance dan niet terug naar een standplaats, maar blijft op de weg. Bij een nieuwe inzet is bij dynamische paraatheid geen sprake van uitruktijd.

  Het aantal standplaatsen varieert per regio. In het Landelijk Referentiekader Spreiding & Beschikbaarheid is berekend wat in theorie de optimale spreiding van standplaatsen is om te kunnen voldoen aan het uitgangspunt dat onder normale omstandigheden in geval van spoed 95% van de bevolking binnen vijftien minuten na de start van de melding bij de meldkamer ambulancezorg bereikt moet worden.

 • Inzetten in 2019

  In 2019 hebben in Nederland 1.346.055 ambulance-inzetten plaatsgevonden.

  1.346.055
 • In 2019 hebben in Nederland 1.346.055 ambulance-inzetten plaatsgevonden. Het aantal inzetten is ten opzichte van 2018 met ruim 23.000 inzetten toegenomen (1,75%).

 • Medewerkers in 2019

  In 2019 waren er 6.353 medewerkers, verdeeld over 5.687 fte.

  6.353
 • Het aantal medewerkers in de ambulancezorg is toegenomen van 5.730 in 2015 tot 6.353 in 2019. Dit is een stijging van ruim 10%.

  De ambulancesector is van oudsher een sector waarin veel mannen werken, de verhouding is echter geleidelijk aan het verschuiven en er zijn steeds meer vrouwen. In 2019 was 63% man en 37% vrouw.

  Binnen de meldkamer zijn zowel verpleegkundig als niet-verpleegkundig centralisten werkzaam. De verpleegkundig centralist is verantwoordelijk voor het meldkamerproces, geeft hier inhoud aan en zorgt voor een verantwoorde uitvoering van het proces van intake, indicatiestelling, zorgtoewijzing en zorginstructie. De niet verpleegkundig centralist wordt veelal ingezet op het logistieke proces van uitgifte van ambulance-inzetten.

 • Gemiddeld ziekteverzuim in 2019

  Het landelijk gemiddelde ziekteverzuimpercentage binnen de sector ambulancezorg bedroeg in 2019 5,1%.

  5,1%
 • Het gemiddelde ziekteverzuim bedroeg in 2019 5,1%.

  Dit percentage is in 2019 gedaald ten opzichte van 2018, toen het 5,4% bedroeg.

 • Macrokader ambulancezorg 2019

  627.000.000
 • Het macrobudget ambulancezorg wordt ieder jaar vastgesteld in de Rijksbegroting.

  Het macrobudget bedroeg in 2019 € 627 miljoen. Voor dit macrobudget is ambulancezorg 365 dagen per jaar, zeven dagen per week, 24 uur per dag beschikbaar en zijn in 2019 1.346.055 inzetten uitgevoerd.

  Eind 2019 telde Nederland bijna 17,3 miljoen inwoners. De ambulancezorg kostte daarmee in 2019 gemiddeld zo'n € 36,24 per inwoner.