Sectorkompas 2020

Het sectorkompas 2020 bevat de kenmerkende feiten van de ambulancezorg in Nederland samen. De volgende onderwerpen worden belicht: de Regionale Ambulancevoorziening, het aantal ambulances, het aantal standplaatsen, het aantal inzetten, het macrobudget van de ambulancezorg, het aantal medewerkers en het gemiddelde ziekteverzuim.

Het achterliggende cijfermateriaal kan teruggevonden worden in het tabellenboek ambulancezorg 2020.

 

 • 25 RAV-regio's

  Er zijn in Nederland 25 RAV-regio's. De minister van VWS heeft in iedere regio een Regionale Ambulancevoorziening (RAV) aangewezen, die verantwoordelijk is voor de ambulancezorg in die regio.

  25
 • Regionale Ambulancevoorzieningen (RAV's)

  De ambulancezorg in Nederland is regionaal georganiseerd in Regionale Ambulancevoorzieningen (RAV’s). De RAV is sinds 1 januari 2013, toen de Tijdelijke wet ambulancezorg (Twaz) in werking trad, wettelijk aangewezen als de rechtspersoon die ambulancezorg verleent en de meldkamer ambulancezorg in stand houdt.

  Er zijn 25 RAV-regio’s in Nederland. De indeling in RAV-regio’s is gelijk aan die in Veiligheidsregio’s op grond van de Wet Veiligheidsregio’s.

 • 881 ambulances in 2020

  Op 31 december 2020 hadden de RAV's in Nederland 881 ambulances beschikbaar.

  881
 • In Nederland zijn zeven dagen per week 24 uur per dag ambulances en ambulancemedewerkers beschikbaar om ambulancezorg te kunnen verlenen.

  In 2020 waren er 881 ambulances. In de praktijk zijn er echter niet voortdurend 832 ambulances op de weg. De beschikbare capaciteit wordt ook gedeeltelijk gereserveerd voor grootschalige rampen of calamiteiten of is nodig tijdens onderhoud of schade aan voertuigen en tijdens overlappende diensten.

 • 240 standplaatsen in Nederland

  Om de beschikbare ambulances optimaal over de regio te spreiden, beschikt iedere RAV over een aantal standplaatsen.

  240
 • Spreiding van standplaatsen

  In veel regio’s is, zeker overdag, sprake van dynamische paraatheid. Na afloop van een opdracht keert de ambulance dan niet terug naar een standplaats, maar blijft op de weg. Bij een nieuwe inzet is bij dynamische paraatheid geen sprake van uitruktijd.

  Het aantal standplaatsen varieert per regio. In het Landelijk Referentiekader Spreiding & Beschikbaarheid is berekend wat in theorie de optimale spreiding van standplaatsen is om te kunnen voldoen aan het uitgangspunt dat onder normale omstandigheden in geval van spoed 95% van de bevolking binnen vijftien minuten na de start van de melding bij de meldkamer ambulancezorg bereikt moet worden.

 • Inzetten in 2020

  In 2020 hebben in Nederland 1.299.620 ambulance-inzetten plaatsgevonden.

  1.299.620
 • In 2020 hebben in Nederland 1.299.620 ambulance-inzetten plaatsgevonden. Het aantal inzetten is ten opzichte van 2019 met ruim 46.000 inzetten afgenomen (3,4%), veroorzaakt door de coronapandemie die in maart 2020 Nederland bereikte.

 • Medewerkers in 2020

  In 2020 waren er 6.541 medewerkers, verdeeld over 5.871 fte.

  6.541
 • Het aantal medewerkers in de ambulancezorg is toegenomen van 5.859 in 2016 tot 6.541 in 2020. Dit is een stijging van ruim 11%.

  De ambulancesector is van oudsher een sector waarin veel mannen werken, de verhouding is echter geleidelijk aan het verschuiven en er zijn steeds meer vrouwen. In 2020 was 63% man en 37% vrouw.

  Binnen de meldkamer zijn zowel verpleegkundig als niet-verpleegkundig centralisten werkzaam. De verpleegkundig centralist is verantwoordelijk voor het meldkamerproces, geeft hier inhoud aan en zorgt voor een verantwoorde uitvoering van het proces van intake, indicatiestelling, zorgtoewijzing en zorginstructie. De niet verpleegkundig centralist wordt veelal ingezet op het logistieke proces van uitgifte van ambulance-inzetten.

 • Gemiddeld ziekteverzuim in 2020

  Het landelijk gemiddelde ziekteverzuimpercentage binnen de sector ambulancezorg bedroeg in 2020 6,4%.

  6,4%
 • Het gemiddelde ziekteverzuim bedroeg in 2020 6,4%.

  Dit percentage is in 2020 gestegen ten opzichte van 2019, toen het 5,1% bedroeg.

 • Macrokader ambulancezorg 2020

  700.000.000
 • Het macrobudget ambulancezorg wordt ieder jaar vastgesteld in de Rijksbegroting.

  Het macrobudget bedroeg in 2020 € 700 miljoen. Voor dit macrobudget is ambulancezorg 365 dagen per jaar, zeven dagen per week, 24 uur per dag beschikbaar en zijn in 2020 1.299.620 inzetten uitgevoerd.

  Eind 2020 telde Nederland 17,4 miljoen inwoners. De ambulancezorg kostte daarmee in 2020 gemiddeld zo'n € 40,22 per inwoner.