Sectorkompas 2017

Het sectorkompas 2017 bevat de kenmerkende feiten van de ambulancezorg in Nederland samen. De volgende onderwerpen worden belicht: de Regionale Ambulancevoorziening, het aantal ambulances, het aantal standplaatsen, het aantal inzetten, het macrobudget van de ambulancezorg, het aantal medewerkers en het gemiddelde ziekteverzuim.

Het achterliggende cijfermateriaal kan teruggevonden worden in het tabellenboek ambulancezorg 2017.

RAV's

 • 25 RAV-regio's

  Er zijn in Nederland 25 RAV-regio's. In iedere regio is door de minister van VWS een Regionale Ambulancevoorziening (RAV) aangewezen, die verantwoordelijk is voor de ambulancezorg in die regio.

  25
 • Regionale Ambulancevoorzieningen (RAV's)

  De ambulancezorg in Nederland is regionaal georganiseerd in Regionale Ambulancevoorzieningen (RAV’s). De RAV is sinds 1 januari 2013, op grond van de Tijdelijke wet ambulancezorg (Twaz), wettelijk aangewezen als de rechtspersoon die ambulancezorg verleent en de meldkamer ambulancezorg in stand houdt.

  Er zijn 25 RAV-regio’s in Nederland. De indeling in RAV-regio’s is gelijk aan die in Veiligheidsregio’s op grond van de Wet Veiligheidsregio’s.

 • 790 ambulances in 2017

  Op 31 december 2017 hadden de RAV's in Nederland 790 ambulances beschikbaar.

  790
 • In Nederland zijn zeven dagen per week 24 uur per dag ambulances en ambulancemedewerkers beschikbaar om ambulancezorg te kunnen verlenen.

  In 2017 waren er 790 ambulances. In de praktijk zijn er echter niet voortdurend 790 ambulances op de weg. De beschikbare capaciteit wordt ook gedeeltelijk gereserveerd voor grootschalige rampen of calamiteiten of is nodig tijdens onderhoud of schade aan voertuigen en tijdens overlappende diensten.

 • 234 standplaatsen in 2017

  Om de beschikbare ambulances optimaal over de regio te spreiden, beschikt iedere RAV over een aantal standplaatsen.

  234
 • Spreiding van standplaatsen

  In veel regio’s is, zeker overdag, sprake van dynamische paraatheid. Na afloop van een opdracht keert de ambulance niet terug naar een standplaats, maar blijft op de weg. Bij een nieuwe inzet is dan geen sprake van uitruktijd.

  Het aantal standplaatsen varieert per regio. In het Landelijk Referentiekader Spreiding & Beschikbaarheid is berekend wat in theorie de optimale spreiding van standplaatsen is om te kunnen voldoen aan het uitgangspunt dat onder normale omstandigheden in geval van spoed 95% van de bevolking binnen vijftien minuten na de start van de melding bij de meldkamer ambulancezorg bereikt moet worden.

 • Inzetten in 2017

  In 2017 hebben in Nederland 1.313.103 ambulance-inzetten plaatsgevonden.

  1.313.103
 • In 2017 hebben in Nederland 1.313.103 ambulance-inzetten plaatsgevonden. Het aantal inzetten is ten opzichte van 2016 met nauwelijks 150 inzetten afgenomen (0,01%).

 • Medewerkers in 2017

  In 2017 waren er 5.925 medewerkers, verdeeld over 5.326 fte.

  5925
 • Het aantal medewerkers in de ambulancezorg is toegenomen van 5.653 in 2014 tot 5.925 in 2017. Dit is een stijging van 5%.

  De ambulancesector is van oudsher een sector waarin veel mannen werken, de verhouding is echter geleidelijk aan het verschuiven en er zijn steeds meer vrouwen. In 2016 was 66% man en 34% vrouw.

  Binnen de meldkamer zijn zowel verpleegkundig als niet-verpleegkundig centralisten werkzaam. De verpleegkundig centralist is verantwoordelijk voor het meldkamerproces, geeft hier inhoud aan en zorgt voor een verantwoorde uitvoering van het proces van intake, indicatiestelling, zorgtoewijzing en zorginstructie. De niet verpleegkundig centralist wordt veelal ingezet op het logistieke proces van uitgifte van ambulance-inzetten.

 • Gemiddeld ziekteverzuim in 2017

  Het landelijk gemiddelde ziekteverzuimpercentage binnen de sector ambulancezorg bedroeg in 2017 5,2%.

  5,2%
 • Het gemiddelde ziekteverzuim bedroeg in 2017 5,2%.

  Dit percentage is in 2017 gedaald ten opzichte van 2016, toen het 5,5% bedroeg.

 • Macrobudget ambulancezorg 2017

  592.200.000
 • Het macrobudget ambulancezorg wordt ieder jaar vastgesteld in de Rijksbegroting.

  Het macrobudget bedroeg in 2017 €592 miljoen. Voor dit macrobudget is ambulancezorg 365 dagen per jaar, zeven dagen per week, 24 uur per dag beschikbaar en zijn in 2017 1.313.103 inzetten uitgevoerd.

  Eind 2017 telde Nederland 17.184.010 inwoners. De ambulancezorg kostte daarmee in 2017 gemiddeld zo'n €34,50 per inwoner.

Ambulances in 2017

 • Aantal ambulances per 100.000 inwoners per regio in 2017
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 • Op de kaart is voor iedere regio het aantal ambulances in 2017 per 100.000 inwoners weergegeven (afgerond op hele getallen).

  Het aantal ambulances in een regio hangt samen met diverse regionale factoren, zoals het aantal inwoners, de mate van stedelijkheid en de beschikbare middelen.

 • Ontwikkeling aantal ambulances van 2007 tot en met 2017
 • In de afgelopen tien jaar is het aantal beschikbare ambulances toegenomen van 677 in 2007 tot 790 in 2017.

  In het afgelopen decennium was er ook sprake van een toename in differentiatie. Er zijn zorgambulances geïntroduceerd, maar ook bijvoorbeeld ambulances voor specifieke patiëntengroepen. Tevens is er een grote variëteit aan rapid responder voertuigen.