Sectorkompas 2016

Het sectorkompas 2016 bevat de kenmerkende feiten van de ambulancezorg in Nederland samen. De volgende onderwerpen worden belicht: de Regionale Ambulancevoorziening, het aantal ambulances, het aantal standplaatsen, het aantal inzetten, het macrobudget van de ambulancezorg, het aantal medewerkers en het gemiddelde ziekteverzuim.

Het achterliggende cijfermateriaal kan teruggevonden worden in het tabellenboek ambulancezorg 2016.

 

 • 25 RAV-regio's

  Er zijn in Nederland 25 RAV-regio's. In iedere regio is een Regionale Ambulancevoorziening (RAV) aangewezen, die verantwoordelijk is voor de ambulancezorg in die regio.

  25
 • Regionale Ambulancevoorzieningen (RAV's)

  De ambulancezorg in Nederland is regionaal georganiseerd in Regionale Ambulancevoorzieningen (RAV’s). De RAV is sinds 1 januari 2013, op grond van de Tijdelijke wet ambulancezorg (Twaz), wettelijk aangewezen als de rechtspersoon die ambulancezorg mag verlenen en de meldkamer ambulancezorg in stand moet houden.

  Er zijn 25 RAV-regio’s in Nederland. De indeling in RAV-regio’s is gelijk aan die in Veiligheidsregio’s op grond van de Wet Veiligheidsregio’s.

 • 780 ambulances in 2016

  Op 31 december 2016 hadden de RAV's in Nederland 780 ambulances beschikbaar.

  780
 • In Nederland zijn zeven dagen per week 24 uur per dag ambulances en ambulancemedewerkers beschikbaar om ambulancezorg te kunnen verlenen.

  In 2016 waren er 780 ambulances, bijna 30 ambulances meer dan in 2015. In de praktijk zijn er echter niet voortdurend 780 ambulances op de weg. De beschikbare capaciteit wordt ook gedeeltelijk gereserveerd voor grootschalige rampen of calamiteiten of is nodig tijdens onderhoud of schade aan voertuigen en tijdens overlappende diensten.

 • 235 standplaatsen in 2016

  Om de beschikbare ambulances optimaal over de regio te spreiden, beschikt iedere RAV over een aantal standplaatsen.

  235
 • Spreiding van standplaatsen

  In veel regio’s is, zeker overdag, sprake van dynamische paraatheid. Na afloop van een opdracht keert de ambulance niet terug naar een standplaats, maar blijft op de weg. Bij een nieuwe inzet is dan geen sprake van uitruktijd.

  Het aantal standplaatsen varieert per regio. In het Landelijk Referentiekader Spreiding & Beschikbaarheid is berekend wat in theorie de optimale spreiding van standplaatsen is om te kunnen voldoen aan het uitgangspunt dat onder normale omstandigheden in geval van spoed 95% van de bevolking binnen vijftien minuten na de start van de melding bij de meldkamer ambulancezorg bereikt moet worden.

 • Inzetten in 2016

  In 2016 hebben in Nederland 1.313.251 ambulance-inzetten plaatsgevonden.

  1.313.251
 • In 2016 hebben in Nederland 1.313.251 ambulance-inzetten plaatsgevonden. Het aantal inzetten is ten opzichte van 2015 met bijna 60.000 inzetten toegenomen, dit is een stijging van zo’n 5%.

 • Aantal medewerkers in 2016

  In 2016 waren er 5.859 medewerkers, verdeeld over 5.249 fte.

  5.859
 • Het aantal medewerkers in de ambulancezorg is toegenomen van 5.509 in 2013 tot 5.859 in 2016. Dit is een stijging van 6,4%.

  De ambulancesector is van oudsher een sector waarin veel mannen werken, de verhouding is echter geleidelijk aan het verschuiven en er zijn steeds meer vrouwen. In 2016 was 67% man en 33% vrouw.

  Binnen de meldkamer zijn zowel verpleegkundig als niet-verpleegkundig centralisten werkzaam. De verpleegkundig centralist is verantwoordelijk voor het meldkamerproces, geeft hier inhoud aan en zorgt voor een verantwoorde uitvoering van het proces van intake, indicatiestelling, zorgtoewijzing en zorginstructie. De niet verpleegkundig centralist wordt veelal ingezet op het logistieke proces van uitgifte van ambulance-inzetten.

 • Gemiddeld ziekteverzuim in 2016

  Het landelijk gemiddelde ziekteverzuimpercentage binnen de sector ambulancezorg bedroeg in 2016 5,5%.

  5,5%
 • Het gemiddelde ziekteverzuim bedroeg in 2016 5,5%.

  Dit percentage is in 2016 gestegen ten opzichte van 2015, toen het 5,1% bedroeg.

 • Macrobudget ambulancezorg in 2016

  565.000.000
 • Het macrobudget ambulancezorg wordt ieder jaar vastgesteld in de Rijksbegroting.

  Het macrobudget bedroeg in 2016 €565 miljoen. Voor dit macrobudget is ambulancezorg 365 dagen per jaar, zeven dagen per week, 24 uur per dag beschikbaar en zijn in 2016 1.313.251 inzetten uitgevoerd.

  Eind 2016 had Nederland 17.081.507 inwoners. De ambulancezorg kostte daarmee in 2016 €33,00 per inwoner.

Ambulances in 2016

 • aantal ambulances per 100.000 inwoners
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 • Op de kaart is voor iedere regio het aantal ambulances per 100.000 inwoners weergegeven.

  Het aantal ambulances in een regio hangt samen met diverse regionale factoren, zoals het aantal inwoners, de mate van stedelijkheid en de beschikbare middelen.

 • Ontwikkeling aantal ambulances van 2007 tot en met 2016
 • van 677 naar 780 ambulances

  In de afgelopen tien jaar is het aantal beschikbare ambulances toegenomen van 677 in 2007 tot 780 in 2016.

  In het afgelopen decennium was er ook sprake van een toename in differentiatie. Er zijn zorgambulances geïntroduceerd, maar ook bijvoorbeeld ambulances voor specifieke patiëntengroepen. Tevens is er een grote variëteit aan rapid responder voertuigen.