Sectorkompas 2022

Jaarlijks levert Ambulancezorg Nederland (AZN) het Sectorkompas op. Het Sectorkompas 2022 bevat informatie over ambulancezorg en is gebaseerd op gegevens aangeleverd door de Regionale ambulancevoorzieningen (RAV’s).

Het Sectorkompas is bedoeld voor iedereen die op zoek is naar meer informatie over de ambulancezorg. Met het vrijgeven van deze gegevens beoogt de sector transparant te zijn over de belangrijkste kerngegevens en de ontwikkelingen en trends van de afgelopen jaren.

 

 

Het Sectorkompas is opgebouwd uit vier onderdelen: A) Kwaliteitskader, B) Beschikbaarheid en bereikbaarheid, C) Medewerkers en D) Patiënten.

Het achterliggende (cijfermateriaal) kan teruggevonden worden in de Tekstuele toelichting (2022) met algemene tekstuele informatie en het Dashboard (2022) met tabellen en grafieken met bijbehorende duiding.

 

 

 

 • 25 RAV-regio's

  Er zijn in Nederland 25 RAV-regio's. De minister van VWS heeft in iedere regio een Regionale Ambulancevoorziening (RAV) aangewezen, die verantwoordelijk is voor de ambulancezorg in die regio.

  25
 • Regionale Ambulancevoorzieningen (RAV's)

  De ambulancezorg in Nederland is regionaal georganiseerd in Regionale Ambulancevoorzieningen (RAV’s). Er zijn 25 RAV-regio’s in Nederland.

  Deze RAV’s hebben sinds 1 januari 2013 een aanwijzing gekregen van de minister van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) om in de toegewezen regio ambulancezorg te verlenen.

 • 940 ambulances in 2022

  Op 31 december 2022 hadden de RAV's in Nederland 940 ambulances beschikbaar.

  940
 • In Nederland zijn zeven dagen per week 24 uur per dag ambulances en ambulancemedewerkers beschikbaar om ambulancezorg te kunnen verlenen.

  In 2022 waren er 940 ambulances. In de praktijk zijn er echter niet voortdurend 940 ambulances op de weg. De beschikbare capaciteit wordt ook gedeeltelijk gereserveerd voor grootschalige rampen of calamiteiten of is nodig tijdens onderhoud of schade aan voertuigen en tijdens overlappende diensten.

 • 240 standplaatsen in Nederland

  Om de beschikbare ambulances optimaal over de regio te spreiden, beschikt iedere RAV over een aantal standplaatsen.

  240
 • Spreiding van standplaatsen

  In veel regio’s is, zeker overdag, sprake van dynamische paraatheid. Na afloop van een opdracht keert de ambulance dan niet terug naar een standplaats, maar blijft op de weg. Bij een nieuwe inzet is bij dynamische paraatheid geen sprake van uitruktijd.

  Het aantal standplaatsen varieert per regio. In het Landelijk Referentiekader Spreiding & Beschikbaarheid is berekend wat in theorie de optimale spreiding van standplaatsen is om te kunnen voldoen aan het uitgangspunt dat onder normale omstandigheden in geval van spoed 95% van de bevolking binnen vijftien minuten na de start van de melding bij de meldkamer ambulancezorg bereikt moet worden.

 • Inzetten in 2022

  In 2022 hebben in Nederland 1.489.572 ambulance-inzetten plaatsgevonden.

  1.489.572
 • In 2022 hebben in Nederland 1.489.572 ambulance-inzetten plaatsgevonden.

  Na een daling van het aantal ambulance-inzetten in 2020 als gevolg van de coronapandemie die in maart 2020 Nederland bereikte, is in 2021 en in 2022 het aantal ambulance-inzetten gestegen.

  In 2022 steeg het totaal aantal inzetten met 5,8% ten opzichte van 2021.

 • Medewerkers in 2022

  In 2022 waren er 7.121 medewerkers, verdeeld over 6.379 fte.

  7.121
 • Het aantal medewerkers in de ambulancezorg is toegenomen van 6.174 in 2018 tot 7.121 in 2022. Dit is een stijging van ruim 15%.

  De ambulancesector is van oudsher een sector waarin veel mannen werken, de verhouding is echter geleidelijk aan het verschuiven en er zijn steeds meer vrouwen. In 2022 was 60% man en 40% vrouw.

  Binnen de meldkamer zijn zowel verpleegkundig als niet-verpleegkundig centralisten werkzaam. De verpleegkundig centralist is verantwoordelijk voor het meldkamerproces, geeft hier inhoud aan en zorgt voor een verantwoorde uitvoering van het proces van intake, indicatiestelling, zorgtoewijzing en zorginstructie. De niet verpleegkundig centralist wordt veelal ingezet op het logistieke proces van uitgifte van ambulance-inzetten.

 • Gemiddeld ziekteverzuim in 2022

  Het landelijk gemiddelde ziekteverzuimpercentage binnen de sector ambulancezorg bedroeg in 2022 7,0%.

  7,0%
 • Het gemiddelde ziekteverzuim bedroeg in 2022 7,0%.

  Dit percentage is in 2022 gestegen ten opzichte van 2021, toen het 5,7% bedroeg.

 • Macrokader ambulancezorg 2022

  785.000.000
 • Het macrobudget ambulancezorg wordt ieder jaar vastgesteld in de Rijksbegroting.

  Het macrobudget bedroeg in 2022 € 785 miljoen. Voor dit macrobudget is ambulancezorg 365 dagen per jaar, zeven dagen per week, 24 uur per dag beschikbaar en zijn in 2022 1.489.572 inzetten uitgevoerd.

  Eind 2022 telde Nederland bijna 17,6 miljoen inwoners. De ambulancezorg kostte daarmee in 2022 gemiddeld zo'n € 44,63 per inwoner.