De vereniging AZN

Vereniging Ambulancezorg Nederland

Ambulancezorg Nederland (AZN) is een moderne branchevereniging die haar leden op diverse (beleids)terreinen ondersteunt. AZN is de vertegenwoordiger van de ambulancesector in het maatschappelijk verkeer en bewaakt het imago van de sector. AZN behartigt de belangen van de ambulancesector en biedt verschillende vormen van dienstverlening en ondersteuning aan de RAV’s zoals ontmoeten, organiseren en onderhandelen.

De focus van AZN bij het uitvoeren van haar taken, ligt op de verdere ontwikkeling van ambulancezorg tot excellente en veilige mobiele (acute) zorg voor de patiënt.

Werkgeversfunctie

Sinds 1 januari 2011 vervult Ambulancezorg Nederland de werkgeversfunctie voor de ambulancesector. Vanaf dat moment is ook de sector-cao van kracht. Deze sector-cao heeft de vier voorafgaande cao’s vervangen. Onderdeel van de werkgeversfunctie van AZN is een werkgevershelpdesk voor cao-zaken die alleen toegankelijk is voor P&O-functionarissen.

Vanuit AZN wordt de werkgeversonderhandeldelegatie ingevuld. Samen met de werknemersorganisaties wordt de cao voorbereid en afgesloten. Vervolgens wordt invulling gegeven aan de gemaakte afspraken. AZN zet zich in voor een moderne en flexibele cao. Goede arbeidsverhoudingen en een prettig en gezond werkklimaat zijn onmisbaar om het werk in de ambulancesector aantrekkelijk te maken en te houden.

De leden

Alle 25 Regionale Ambulancevoorzieningen (RAV’s) in Nederland zijn aangesloten bij de branchevereniging Ambulancezorg Nederland. Deze RAV’s hebben sinds 1 januari 2013 een aanwijzing gekregen van de minister van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) om in de toegewezen regio ambulancezorg te verlenen.

Het bestuur

De AZN ledenvergadering (het bestuur) wordt gevormd door vertegenwoordigers van de bij AZN aangesloten RAV’s. In deze vergadering besluiten de leden over de strategie en het beleid in de ambulancezorg. De ledenvergadering vindt zes keer per jaar plaats en wordt voorbereid door de agendacommissie. De ledenvergadering wordt ondersteund door bestuurscommissies.