Kwaliteit


Het beleidskader Kwaliteit is, onder invloed van interne en externe ontwikkelingen, steeds in beweging. Concrete thema’s waarop Ambulancezorg Nederland een beleidsinhoudelijke visie ontwikkelt zijn meldkamerzorg, ambulancezorg, acute zorg en de opgeschaalde zorg in het kader van de Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR).

 
Het zorg- en veiligheidsbeleid van de sector ambulancezorg kent een aantal (internationale) grensvlakken. Verwacht wordt dat hieruit in de komende jaren een herverdeling van taken binnen met name de zorgketen naar voren zal komen. Daarbij zijn betrokken: de ambulancezorg, de huisartsenzorg en de Huisartsen Posten (HAP-en), de traumazorg en Spoedeisende Hulp-afdelingen (SEH) van ziekenhuizen en de verloskundige zorg en de thuiszorg. 

De RAV is partner in het netwerk van acute zorg. De meeste nieuwe ontwikkelingen in de zorg spelen zich met name op regionaal niveau af. Er zullen -geografisch georiënteerde- zorgnetwerken gaan ontstaan, met de patiënt als uitgangspunt. Het ROAZ speelt een steeds belangrijker rol op het terrein van de regionale afstemming, coördinatie en doelmatigheid van de zorg. In dit zorgnetwerk dient de RAV een betrouwbare partner te zijn, zowel zorginhoudelijk als in logistiek opzicht. Goede samenwerkingsafspraken, gezamenlijke richtlijnen en kwaliteitskaders zijn daarbij van belang.
 
Binnen de gezondheidszorg  is in algemene zin sprake van een veranderende en toenemende zorgvraag. Er valt een verschuiving van cure naar care te verwachten en een steeds meer gecombineerde vraag van care én cure. RAV’s spelen in op deze ontwikkelingen, door middel van zorgdifferentiatie en zorginnovatie, dit alles passend binnen een kader dat voldoet aan de eisen voor verantwoorde zorg. De ambulancesector legt al jaren op transparante en objectieve wijze verantwoording af over de geleverde prestaties en de kwaliteit. Maar dat is voor de toekomst onvoldoende. De waardering van cliënten, het formuleren van inhoudelijke kwaliteitsnormen en indicatoren en de wetenschappelijke onderbouwing van de geboden zorg nemen in belang toe.
 
De RAV heeft in deze ontwikkelingen een eigenstandige verantwoordelijkheid. Op landelijk niveau wordt dit ondersteund door middel van afspraken met zorgnetwerkpartners en de ontwikkeling van kwaliteitskaders en –normen. Deze kaders hebben tevens als doel het bewerkstelligen en borgen van de noodzakelijke en gewenste eenduidigheid