Medisch management en de NVMMA

Medisch management en de NVMMA

De RAV is eindverantwoordelijk voor het leveren van verantwoorde ambulancezorg. Het medisch management van een RAV houdt zich bezig met de kwaliteit van de medisch-inhoudelijke aspecten van de ambulancezorgverlening, toezicht op o.a. de bekwaamheid van ambulancezorgprofessionals evenals op dossiervoering, geeft inhoud aan beleidstukken en voert overleg met ketenpartners.

De eindverantwoordelijkheid voor het medisch management is in handen van een arts, dit is de medisch manager ambulancezorg (MMA). De MMA adviseert het bestuur - gevraagd en ongevraagd - op het gebied van kwaliteit en veiligheid van de zorgverlening, de scholing van medewerkers en het verrichten van medisch-wetenschappelijk onderzoek.

De Nederlandse Vereniging van Medisch Managers Ambulancezorg (NVMMA) is het landelijk overlegorgaan van de medisch managers van de RAV's. Zij hebben periodiek overleg en zijn middels afvaardigingen bijvoorbeeld actief in de landelijke protocollencommissie, in diverse commissies van AZN en in wetenschappelijke raden zoals die van de Nederlandse Reanimatieraad. Bij veel inhoudelijke landelijke ontwikkelingen vervult het medisch management een nadrukkelijke rol.

In de landelijke adviescommissie zorgzaken (ACZ), die medio 2017 is ingericht, werken bestuurders, medisch management en zorgprofessionals samen het strategisch beleid uit voor het functiegebied medisch management. Meer concreet gaat het over de strategische vertaling naar de verschillende deelgebieden patiëntenzorg, onderzoek en onderwijs.

De afgelopen jaren hebben AZN en NVMMA meerdere gezamenlijke stappen gezet. Dit om de noodzakelijke randvoorwaarden te creëren voor het verder professionaliseren van het medisch management in de ambulancezorg. In 2013 is er een professioneel statuut ontwikkeld. Dit statuut geeft meer helderheid over de taakverdeling, rolverdeling en verantwoordelijkheden van de medisch manager en het bestuur. Uitgangspunt voor de werkzaamheden van de medisch manager is de beschrijving zoals vastgelegd in het document ‘Beschrijving functiegebied medisch management binnen de ambulancezorg’ en het daarvan afgeleide document 'Relevante competenties en medisch vereisten binnen het functiegebied medisch management ambulance’.

De NVMMA heeft de MMA-APP in gebruik als internet-platform voor alle aangesloten MMA’s.

Voor verdere informatie kijk op nvmma.nl of mail naar info@nvmma.nl.