Goede zorg

Goede zorg

Ambulancezorg heeft zich ontwikkeld van een vervoersvoorziening tot een zorgvoorziening en tot een volwaardig onderdeel van de (acute) zorgketen.

De eisen die worden gesteld aan het leveren van goede zorg vinden hun basis in de Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen Zorg, de Wkkgz.  De kern van de Wkkgz wordt gevormd door het begrip ‘goede zorg’. Onder goede zorg wordt verstaan: zorg van goede kwaliteit en van goed niveau:

  • die in ieder geval veilig, doeltreffend, doelmatig en patiëntgericht is, tijdig wordt verleend, en is afgestemd op de reële behoefte van de patiënt;
  • waarbij zorgverleners handelen in overeenstemming met de op hen rustende verantwoordelijkheid, voortvloeiende uit de professionele standaard;
  • waarbij de rechten van de patiënt zorgvuldig in acht worden genomen en de patiënt met respect wordt behandeld.

De Wkkgz is van toepassing op alle instellingen in de zorgsector en dus ook op de Regionale Ambulance Voorzieningen (RAV’s). De Wkkgz beschrijft op hoofdlijnen de eisen waaraan goede zorg moet voldoen. Het is de verantwoordelijkheid van de individuele zorgorganisatie om aan te geven op welke manier zij invulling geeft aan de eisen uit de wet.

Nota Goede Ambulancezorg

De Wkkgz heeft de Kwaliteitswet zorginstellingen vervangen. In de Kwaliteitswet zorginstellingen stond het begrip ‘verantwoorde zorg’ centraal. Sinds de inwerkingtreding van de Kwaliteitswet beschrijft de sector gezamenlijk wat zij verstaat onder verantwoorde ambulancezorg. Ook de verdere uitwerking en concretisering van dit begrip pakt de sector zoveel mogelijk samen met partners uit de (acute) zorgketen op. Dit komt tot uitdrukking in bijvoorbeeld kwaliteitskaders en samenwerkingsafspraken.

De herziene nota - de Nota Goede Ambulancezorg - is in 2017/2018 geactualiseerd. De herziene versie treft u hiernaast aan.

Kwaliteitskatern: Kwaliteit ben jij!

We vinden het belangrijk dat alle ambulanceprofessionals van de kwaliteitsontwikkelingen op de hoogte zijn. Daarom hebben V&VN ambulancezorg en AZN gezamenlijk een kwaliteitskatern gemaakt waarin verschillende facetten van kwaliteit worden belicht. In het kwaliteitskatern is te lezen wat kwaliteit is volgens de professional, waar de ambulancesector mee bezig is en welke ontwikkelingen er nog aankomen.

Het kwaliteitskatern is verspreid binnen alle RAV’s en is digitaal hiernaast te downloaden.