Kennis maakt het verschil; de ontwikkeling van de Landelijke onderzoeksagenda ambulancezorg 2014-2018


Onlangs heeft Ambulancezorg Nederland (AZN) de Landelijke Onderzoeksagenda 2014-2018 vastgesteld. Deze agenda is totstandgekomen in samenwerking met het Lectoraat Acute Intensieve Zorg van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen (HAN), de Nederlandse Vereniging van Medisch Managers Ambulancezorg en V&VN Ambulancezorg.

 
De landelijke onderzoeksagenda beschrijft onderzoeksthema’s voor de ambulancezorg voor een periode van vijf jaar. De doelstelling van de agenda is dat er de komende jaren meer massa en focus ontstaan op het gebied van onderzoek binnen de ambulancezorg. Met behulp van de onderzoeksagenda kan in de toekomst een duidelijke focus en meer massa ontstaan in kennisontwikkeling, geïnitieerd vanuit de ambulancezorg.
 
Literatuuronderzoek en enquête

Het project is in 2012 gestart met een literatuuronderzoek. Het resultaat was een overzicht van onderzoek binnen/over de ambulancezorg op regionaal, nationaal en internationaal niveau. Vervolgens is een enquête uitgezet onder een zo breed mogelijke groep mensen betrokken bij de Nederlandse ambulancezorg. De enquête leverde een overzicht op van onderzoeksthema’s waaraan in het veld belang wordt gehecht. Aanvullend is begin 2014 een landelijke inventarisatie uitgevoerd naar afgeronde en lopende wetenschappelijke onderzoeken in de ambulancezorg over de periode 2012-2014.

Delphi
Om uiteindelijk tot een keuze van onderzoekthema’s voor de komende vijf jaar te komen, is de
Delphi-consensus procedure toegepast. Het Delphi onderzoek maakt gebruik van een panel van experts. De deelnemers van het Delphi panel vormden een representatieve vertegenwoordiging van stakeholders in het domein van de ambulancezorg, relevante (wetenschappelijke) beroepsverenigingen en samenwerkende ketenpartners. In de periode oktober 2013 tot en met mei 2014 zijn 4 delphi rondes gehouden.
 
Onderzoeksagenda 2014-2018
De Delphi-procedure heeft geresulteerd in de volgende onderzoeksthema’s:

 
 • eerste hulp geen vervoer;
 • kwaliteit van zorg meten;
 • registratie en uitwisseling van patiëntgegevens;
 • zorg- en functiedifferentiatie en competenties;
 • triage;
 • herkenning acute neurologische uitval en stoornis;
 • protocollen en protocol-adherentie;
 • immobilisatie;
 • ademweg vrij maken/houden. 
   
Stip op de horizon
Met de onderzoeksagenda zet AZN een stip op de horizon. De ambitie is om met de agenda bij te dragen aan kennisontwikkeling voor evidence based practice in de ambulancezorg en daarmee een zichtbare verbetering van patiëntenzorg te realiseren. Belangrijk daarbij is dat kennis onderling gedeeld wordt, dat meerdere RAV's samen in onderzoeksprojecten participeren en dat er vanuit de ambulancezorg ook samengewerkt wordt met onderzoeksinstituten. In 2015 worden hiervoor de fundamenten gelegd. Het onderzoeksrapport en de aanbevelingen kunt u vinden op de website van Ambulancezorg Nederland.
 
Meer informatie
Voor meer informatie over het project kunt u contact opnemen met Margreet Hoogeveen, programmamanager AZN  en Wim ten Wolde, programmamanager AZN.