Limburg Noord, gestart met format beleidsplan


Guy Goessen, kwaliteitsfunctionaris bij RAV Limburg Noord: “Wij zijn van start gegaan met het format voor een beleidsplan, onderdeel van de toolkit die Ambulancezorg Nederland heeft ontwikkeld. Daar hebben we veel aan gehad. Op basis van het beleidsplan zijn een businesscase en -plan gemaakt.
 

De projectgroep patiëntveiligheid is binnen onze organisatie verantwoordelijk voor de implementatie van het beleidsplan. In dat kader hebben we eind 2011 een externe deskundige ingeschakeld om met het thema cultuur aan de slag te gaan. Die heeft ons een nulmeting laten doen, zodat helder werd waar we staan.

Sommige zaken waren al goed geregeld, andere behoeven aandacht, zoals bijvoorbeeld de prospectieve  risicoanalyse. Op basis van de uitkomsten van de evaluatie is een plan van aanpak uitgeschreven.
 

Daarnaast hanteren we nog een ander instrument namelijk veiligheidsrondes. Daarbij bezoekt een collega-teamleider of de directeur een ambulancepost of de meldkamer. De checklisten uit de toolkit worden gebruikt om te kijken naar de mate van bewustzijn als het gaat om patiëntveiligheid. Zo’n ronde organiseren we één keer per maand.

Binnen de werkoverleggen van alle teams is ook de film besproken. De algemene indruk was dat de voorbeelden heel realistisch waren en daarmee basis voor verdere gedachtevorming.


VIM: Veilig Incident Melden of Vrijwillig Incident Melden of Vergissen Is Menselijk?
 
Verder maken we de overstap van MIP naar VIM. De huidige MIP-commissie wordt omgeturnd in een centrale VIM-commissie en op elke locatie komt er een decentrale VIM-commissie. Daarbij speelt de interne procesbegeleider een belangrijke rol. Die houdt het proces -laag in de organisatie- in de gaten. Vaak is dat een ambulanceverpleegkundige of -chauffeur. Op dit moment wordt er geschreven aan de reglementen voor de commissies.

Overig
De interne procesbegeleiders kunnen dingen signaleren en oppakken. Daar krijgen ze ook scholing in. Verder kijken we als organisatie naar wat voor ons een geschikte analysemethode zou kunnen zijn. En heel belangrijk vinden we dat verbeteringen concreet worden gemaakt. Dat, net als bij kwaliteit in de brede zin van het woord, de PDCA-cirkel (Plan Do Check Act) wordt gehanteerd.

Ook buigen we ons over de vraag hoe we de patiëntenkaart die in de toolkit zit kunnen implementeren. Hoe brengen we die aan de man? Ons idee is dat te doen in combinatie met de patiëntenenquête die nu elke maand wordt uitgestuurd. Dat is vooral richting patiënten die we vaker zien, met name van de zorgambulance dus, interessant.”