Patiëntveiligheid

Patiëntveiligheid

Ambulancezorg is een onmisbare mobiele schakel in de (acute) zorgketen. Het verlenen van goede zorg aan de patiënt is cruciaal om gezondheidsschade te voorkomen of te beperken. Onder goede zorg wordt verstaan zorg van goede kwaliteit en van goed niveau. Daarnaast kent de sector unieke overdrachtsmomenten, zowel in acute als niet-acute situaties. Patiëntveiligheid is daarbij van groot belang, zowel binnen de ambulancezorg als bij de overige schakels in de keten.

Managementinformatie

Een veiligheidsmanagementsysteem (VMS) is een goede basis om patiëntveiligheid te borgen. Een VMS kent zes basiselementen: beleid & strategie, cultuur, prospectieve risicoanalyse, veilig incidenten melden (VIM), patiëntenparticipatie en continu verbeteren. RAV’s hebben voor deze basiselementen instrumenten ontwikkeld, toegespitst op de praktijk van de ambulancezorg, die zij binnen hun eigen organisatie kunnen toepassen bij het inrichten van een VMS. Dit heeft geresulteerd in een landelijke toolkit, als handreiking voor de RAV’s. U vindt de toolkit aan de rechterzijde van deze pagina.

Regionale en landelijke projecten

Patiëntveiligheid heeft de continue aandacht van de sector en de RAV’s. De rol van Ambulancezorg Nederland is daarbij faciliterend. Om patiëntveiligheid een impuls te geven, heeft de ambulancesector in 2011 een 3-jarig patiëntveiligheidsprogramma opgezet (2011-2013). In 2013 is de patiëntveiligheidsprijs uitgereikt en hiermee bracht de sector geslaagde patiëntveiligheidsprojecten die binnen RAV’s zijn opgezet en uitgevoerd landelijk onder de aandacht. 

In 2015 is gestart met een jaarlijkse VIM-dag voor leden van VIM- en calamiteitencommissies en voor kwaliteitsfunctionarissen. Op deze landelijke dag komen verschillende aspecten van het VIM en patiëntveiligheid aan bod.

Bovenregionaal leren van elkaar
Ook is er sinds 2016 het project ‘bovenregionaal incidenten melden’, dit was destijds in samenwerking met het Portaal voor Patiëntveiligheid. Sinds 2019 is de projectgroep zonder samenwerking zelf aan de slag gegaan en is de naam gewijzigd naar project ‘bovenregionaal van incidenten leren‘. Inmiddels nemen 10 RAV’s deel aan deze projectgroep. De projectgroep deelt belangrijke alerts en casuïstiek middels (NooTgeval) met elkaar. Daarnaast is er in 2021 het VIM-platform gestart waarbij een lid van de VIM-commissie van de deelnemende RAV’s met elkaar bepaalde onderwerpen bespreken. Leren van elkaar staat zowel bij de BRIL als het VIM-platform centraal.

Sfeerverslag