Patiëntervaringen

Patiëntervaringen

Om de kwaliteit van zorg op een gestandaardiseerde manier te meten, zijn (in Nederland) veel Consumer Quality Indexen (CQI’s) ontwikkeld. CQI-vragenlijsten zijn wetenschappelijk gefundeerd en meten ervaringen van consumenten van zorg. Behalve dat wordt gekeken naar de ervaringen van patiënten, wordt ook het belang gemeten dat door patiënten wordt toegekend aan kwaliteitsaspecten. De combinatie van de (gerapporteerde) ervaringen en belangscores maakt het mogelijk voor verschillende kwaliteitsaspecten verbeterscores uit te rekenen. Verbeterscores kunnen de basis vormen voor programma’s gericht op kwaliteitsverbetering en kwaliteitsborging. De ambulancesector heeft geïnvesteerd in de ontwikkeling van eenduidige instrumenten om patiëntervaringen te meten. Dit heeft geresulteerd in een CQI Spoedeisende ambulancezorg (2013) en een CQI Planbare ambulancezorg (2015).

Landelijk onderzoek

Patiëntervaringen maken onderdeel uit van de kwaliteitsinformatie van de sector. In 2016 heeft het NIVEL, in opdracht van Ambulancezorg Nederland en met medewerking van alle RAV’s, een landelijk onderzoek uitgevoerd om de ervaringen van patiënten te meten. Door het gelijktijdig uitzetten van de CQI Planbare ambulancezorg en de CQI Spoedeisende ambulancezorg is een compleet beeld ontstaan van de kwaliteit van ambulancezorg vanuit cliëntenperspectief. De uitkomsten van het onderzoek zijn gerapporteerd in 2017. Naast een landelijke rapportage hebben alle RAV’s een spiegelrapportage ontvangen, met de resultaten op RAV-niveau. De sector heeft besloten het landelijk onderzoek 3-jaarlijks uit te voeren.In 2019 heeft het NIVEL in opdracht van Ambulancezorg Nederland het landelijke onderzoek herhaald.

Burgerplatform
Als aanvulling op het patiëntervaringsonderzoek met de CQI’s planbare en spoedeisende ambulancezorg heeft het Nivel in samenwerking met AZN een Burgerplatform  georganiseerd. Burgers met en zonder ervaring met ambulancezorg, discussieerden over de onderwerpen Communicatie, Samen beslissen en Samenwerking in de keten. Het Burgerplatform Ambulancezorg gaf waardevolle inzichten in de wensen en behoeften van patiënten.
‘Patiëntervaring’ maakt sinds 2019 onderdeel uit van het Kwaliteitskader ambulancezorg.