Burgerplatform ambulancezorg

08-06-2020
  • Burgerplatform ambulancezorg waardevolle aanvulling op onderzoek patiëntervaringen/

Burgerplatform ambulancezorg waardevolle aanvulling op onderzoek patiëntervaringen

Het Nivel publiceerde begin mei jl. de resultaten van het landelijk onderzoek naar de ervaringen van patiënten met ambulancezorg. Voor een nog beter beeld is, aanvullend op dit onderzoek, door het Nivel een Burgerplatform ambulancezorg georganiseerd. De deelnemers aan het Burgerplatform ambulancezorg discussieerden over de onderwerpen communicatie, samen beslissen en samenwerking tussen zorgaanbieders in de acute zorg. Han Noten, voorzitter Ambulancezorg Nederland: "De interactieve discussies tussen burgers met en zonder ambulancezorg-ervaring, hebben waardevolle inzichten opgeleverd die zowel een bevestiging als verdieping zijn op de resultaten van het vragenlijstonderzoek."

Informatie en nazorg

Uit de discussies kwam naar voren dat het patiënten en hun naasten geruststelt als ambulancezorgverleners hen goed informeren over de zorg die wordt verleend. Het platform concludeerde ook dat nazorg belangrijk is. Deelnemers gaven ook aan behoefte te hebben aan een mogelijkheid om achteraf vragen te kunnen stellen over de aan hen verleende ambulancezorg. Dit alles heeft betrekking op zowel spoedeisende als planbare ambulancezorgverlening.

Samen beslissen

In spoedeisende situaties die niet levensbedreigend zijn, kan de ambulancezorgverlener met de patiënt het traject van ‘samen beslissen over de behandeling’ doorlopen. De tijd hiervoor is evenwel beperkt en het Burgerplatform gaf aan dat daarom niet elk onderwerp geschikt is voor samen beslissen. Een onderwerp dat zich daar volgens het platform wel goed voor leent, is de keuze voor het ziekenhuis waar de ambulance de patiënt naartoe brengt. Maar ook keuzes over kleine, praktische handelingen die ambulancezorgverleners verrichten, lenen zich voor samen beslissen met de patiënt.

Samenwerking in de acute zorg

Met de deelnemers is ook van gedachten gewisseld over verdere samenwerking in de acute zorg. De deelnemers aan het Burgerplatform ambulancezorg zien het belang en de mogelijkheden voor meer informatie-uitwisseling tussen de verschillende zorgaanbieders in de acute zorg. Zij denken dat een ‘spoeddossier’, waarin noodzakelijke medische informatie van de patiënt staat, hierbij van meerwaarde is. De deelnemers staan ook positief tegenover het organiseren van één toegang tot de acute zorg, onder andere via één nummer. Hierbij moet snelheid van reageren op een zorgvraag wel gegarandeerd blijven en de patiënt moet goed geïnformeerd worden van welke zorgverlener hij of zij uiteindelijk zorg ontvangt. Bij verdergaande samenwerking tussen verschillende zorgaanbieders vinden de platformdeelnemers het belangrijk dat aspecten als keuzevrijheid en de financiële consequenties van een keuze transparant zijn voor de patiënt.

Platform Ambulancezorg in vervolgonderzoek

De inzet van het Burgerplatform ambulancezorg is een waardevolle aanvulling gebleken op het periodiek landelijke vragenlijstonderzoek naar de ervaringen van patiënten. "Bij vervolgonderzoek willen we het Burgerplatform daarom graag weer betrekken. Bijvoorbeeld door met hen te verkennen hoe we hen het best kunnen bereiken met informatie over ambulancezorg, maar ook over keuzemogelijkheden, nazorg en praktische adviezen over betere samenwerking tussen zorginstellingen. De zorg voor onze patiënten staat bij ons centraal, het is daarom belangrijk te luisteren naar wat zij, en hun naasten, te zeggen hebben", aldus Noten.

Meer weten?

Heeft u naar aanleiding van dit bericht vragen of wilt u meer weten? Neem dan contact op met Margreet Hoogeveen, programmamanager Ambulancezorg Nederland, m.hoogeveen@ambulancezorg.nl of met Nanne Bos, senior onderzoeker Nivel, n.bos@nivel.nl.