Macrobudget

Macrobudget

Het macrobudget ambulancezorg wordt ieder jaar vastgesteld in de Rijksbegroting, om precies te zijn in de begroting van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) als onderdeel van de curatieve zorg.

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bepaalt welk budget elke RAV krijgt om ambulances en personeel beschikbaar te stellen binnen de eigen regio. De NZa gaat bij het bepalen van het noodzakelijke regionale budget uit van de capaciteit zoals in opdracht van het ministerie van VWS door het RIVM berekend is in het Landelijk Referentiekader Spreiding & Beschikbaarheid. De NZa doet dit aan de hand van beleidsregels, die worden uitgevoerd door de zorgverzekeraars. Meer over de precieze budgetsystematiek leest u op de site van de NZa.