Toelichting op de Wet ambulancevoorzieningen

19-06-2020

Toelichting op de Wet ambulancevoorzieningen

Op social media vragen veel ambulancemedewerkers zich af of het beroep en/of de titel ambulanceverpleegkundige verdwijnt. Aanleiding voor deze vragen is de nieuwe Wet Ambulancevoorzieningen. In de nieuwe wet wordt het vak namelijk genoemd onder de verzamelnaam ‘ambulancezorgprofessional’. Veel ambulancemedewerkers maken zich daardoor zorgen over hun beroep en titel en vragen zich af wat dit betekent voor hun vak. Graag geven wij in dit nieuwsbericht hierover meer informatie.

In de Wet Ambulancevoorzieningen wordt het vak ambulanceverpleegkundige genoemd onder de verzamelnaam ‘ambulancezorgprofessional’. Reden hiervoor is dat naast de ambulanceverpleegkundige ook de bachelor medisch hulpverlening, verpleegkundig specialist en psysician assistant kunnen worden ingezet voor spoedeisende ambulancezorg. Al deze functies, inclusief de ambulanceverpleegkundige, én de functies voor laag- en middencomplexe ambulancezorg, staan apart genoemd in de regeling bij de wet (zie bijlage) die 16 juni jl. naar de kamer is gestuurd. Dit betekent dus dat alle functietitels blijven bestaan, inclusief de functie ambulanceverpleegkundige.

Stijgende, complexer wordende vraag en arbeidsmarktkrapte

Voorheen kende de ambulancezorg drie kernfuncties: ambulancechauffeur, meldkamercentralist ambulancezorg en ambulanceverpleegkundige. De ambulancechauffeur en -verpleegkundige werden ingezet voor alle zorgvragen. De tijden zijn echter veranderd. De gehele gezondheidszorg, waaronder de ambulancezorg, heeft al lange tijd te maken met een toenemende en steeds complexere zorgvraag van patiënten. Tegelijkertijd kampen aanbieders in de acute zorg met arbeidskrapte. Een ongelukkige combinatie.

Zelfde vijver

Regionale Ambulancevoorzieningen en ziekenhuizen zetten zich allen hard in om voldoende verpleegkundigen te werven. Echter vissen ze allen in dezelfde vijver daar waar het gaat om het vervullen van vacatures voor ambulanceverpleegkundigen, SEH-verpleegkundigen en IC-verpleegkundigen. De pool waaruit aanbieders in de acute zorg hun verpleegkundigen betrekken, moet derhalve vergroot worden om met het personeel dat er is, de stijgende zorgvraag gecombineerd met de arbeidsmarktkrapte het hoofd te kunnen blijven bieden.

Wetsvoorstel Ambulancevoorzieningen

Ambulancezorg Nederland is daarom verheugd dat het wetsvoorstel Ambulancevoorzieningen de ambulancesector de ruimte biedt om naast de ambulanceverpleegkundige ook andere professionals met hetzelfde bevoegdheids- en bekwaamheidsniveau in te kunnen zetten, zoals bachelors medische hulpverlening, ambulanceverpleegkundigen met een extra specialisatie zoals verpleegkundig specialisten en physician assistants (in de toekomst). Het wetsvoorstel formaliseert een situatie die op dit moment in de praktijk op pilotbasis al werd en wordt beproefd en tot stand is gekomen in nauw overleg- en instemming met V&VN Ambulancezorg en de Nederlandse Vereniging Medisch Managers Ambulancezorg. Met andere woorden, het wetsvoorstel maakt het ook formeel mogelijk dat we binnen de sector de praktijk blijven volgen die we nu nog vooral op basis van pilots uitvoeren.

Juiste zorg door juiste zorgverlener

RAV’s kunnen ervoor kiezen om verschillende zorgprofessionals in te zetten, passend bij de zorgvraag: laag-, midden- of hoog complexe ambulancezorg. RAV’s kunnen ambulanceverpleegkundigen, medisch hulpverleners of physician assistants inzetten voor spoedeisende-ambulancezorg (hoogcomplex). In het kader van goede ambulancezorg is het een verantwoordelijkheid van de RAV dat zij allemaal aan een vergelijkbaar opleidingscurriculum voldoen. Daarnaast kunnen RAV’s ervoor kiezen om voor laag- en middencomplexe zorg professionals in te zetten die daarvoor de juiste bekwaamheidseisen hebben, zoals we dat al jaren doen met de zorgambulance. Meer informatie hierover is te lezen in het nieuwe kwaliteitskader laag- en middencomplexe zorg. Het kunnen inzetten van professionals voor laag- en middencomplexe zorg maakt dat er voldoende ambulanceverpleegkundigen, medisch hulpverleners en physician assistants zijn voor de spoedeisendeambulancezorg: de zorgvraag van de patiënt bepaalt welke zorgverlener de zorg kan verlenen.

Raamwerk juiste zorg door juiste zorgverlener

Om inzichtelijk te maken welke mogelijkheden RAV’s hebben voor het kunnen inzetten van de juiste zorgverlener voor de juiste zorg, is het raamwerk ‘juiste zorg door de juiste zorgverlener’ gemaakt. De inhoud van het raamwerk is niet nieuw: alles wat in het raamwerk staat is namelijk gebaseerd op bestaande sectorale afspraken en -sectorale documenten. Het raamwerk is een vorm om de mogelijkheden voor RAV’s overzichtelijk te tonen. In het raamwerk kun je bijvoorbeeld zien dat de ambulanceverpleegkundige zowel hoog-, midden- als laagcomplexe zorg kan verlenen, terwijl de verzorgende specifiek wordt ingezet voor laagcomplexe zorg. Het raamwerk is ontwikkeld in samenwerking met V&VN Ambulancezorg en de Nederlandse Vereniging van Medische Managers Ambulancezorg (NVMMA). De inhoud van het raamwerk is nu geformaliseerd in de regeling bij de Wet ambulancevoorzieningen.