Onderzoek in de ambulancezorg

04-05-2023

Onderzoek in de ambulancesector doet er toe!

4 mei 2023 - Goede, veilige en evidence based ambulancezorg is essentieel! Wetenschappelijk onderzoek draagt hier aan bij. Want met de inzichten en resultaten van de wetenschappelijke onderzoeken die in de ambulancesector plaatsvinden, wordt de evidence base van de ambulancezorgverlening versterkt én kan de ambulancesector zich verder professionaliseren. Onderzoek doen in de ambulancesector is dus van groot belang. In dit nieuwsbericht vertellen we je er graag meer over.

In de ambulancesector wordt op zowel landelijk- (AZN) als op regionaal niveau (RAV’s) (wetenschappelijk) onderzoek gedaan op verschillende thema’s. De inzichten en uitkomsten hiervan kunnen bijvoorbeeld leiden tot de ontwikkeling van nieuw beleid of tot een aanpassing van de landelijke protocollen ambulancezorg (LPA). Hiermee verbeteren we de zorgverlening voor onze patiënten en wordt het fundament van de ambulancezorg verder verstevigd. En last but not least: de vertaling van wetenschap naar de ambulancesector draagt bij aan de professionalisering van ambulancezorgprofessionals.

Onderzoeksagenda ambulancezorg 2021-2026

De ambulancesector en acute zorgketen ontwikkelen zich continu. Het is daarom van meerwaarde als onderzoeken zich toespitsen op thema’s die aanhaken bij deze ontwikkelingen. Om helder te krijgen welke thema’s dit zijn, heeft het lectoraat Acute Intensieve Zorg (LAIZ) van de hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN), samen met AZN en beroepsverenigingen binnen en buiten de ambulancezorg, de volgende thema’s en een special interest group geformuleerd:

  1. registratie en (digitale) uitwisseling van patiëntgegevens in de acute zorgketen
  2. mobiel zorgconsult
  3. zorgcoördinatie
  4. samenwerking met partners binnen het zorgdomein
  5. zorgdifferentiatie
  6. triage en urgentie-indeling
  • special interest group: kwetsbare ouderen.

Bovenstaande thema’s zijn opgenomen in ‘de landelijke Onderzoeksagenda Ambulancezorg 2021-2026, ‘Ambulancezorg gevoed door onderzoek’. De onderzoeksagenda kan onderzoekers inspireren en helpen bij het kiezen van een onderwerp voor een nieuw onderzoek. Bij de onderzoeksagenda is ook een implementatieplan ontwikkeld. Dit plan bestaat uit doelstellingen op landelijk niveau en op RAV-niveau en beschrijft per doelstelling de stippen op de horizon over vijf jaar zodat we kunnen zien wat over vijf jaar hebben gerealiseerd. Op deze manier kunnen we sectoraal stappen maken en onderzoek binnen de ambulancezorg verder professionaliseren.

Wie kan een onderzoek doen?

Maar wat voor profiel moet je hebben om een onderzoek te doen in de ambulancezorg? Nieuwsgierig zijn is de belangrijkste eigenschap die een onderzoeker moet hebben. Waarom doe je de dingen zoals je ze doet? Is dat wel de beste manier? Je neemt niet alles vanzelfsprekend aan. Verder is het van belang dat je volgens een vastgestelde wetgeving en kaders kunt werken.

  • Wil je meer weten over onderzoek doen en wat daarbij komt kijken? Check deze handreiking

Onderzoek doen doe je nooit alleen

Elke RAV heeft een ‘contactpersoon onderzoek’ aangewezen die voor RAV-medewerkers die geïnteresseerd zijn in onderzoek, het eerste aanspreekpunt is. In de ambulancesector staan ook verschillende ‘onderzoeksgremia’ klaar om vragen van onderzoekers te beantwoorden en onderzoekers te begeleiden, zoals de wetenschapscommissie die erop toeziet dat de nieuwe inzichten en kennis vanuit de onderzoeken ook daadwerkelijk worden toegepast in de praktijk. Bij de wetenschapscommissie kun je ook terecht voor vragen over onderzoek. Een ander voorbeeld is het kennisplatform onderzoek. Hier wordt onder meer kennis over de onderzoeken uitgewisseld en hier worden ervaringen op het gebied van onderzoek doen gedeeld. Iedereen die interesse heeft in onderzoek doen en zich graag wil aansluiten bij het kennisplatform onderzoek, kan zich aanmelden door een mail te sturen naar info@ambulancezorg.nl

Onderzoeksnetwerken ambulancezorg

Voor elk onderzoeksthema’s uit de onderzoeksagenda 2021-2026, is een onderzoeksnetwerk ingericht. Ieder onderzoeksnetwerk wordt gevormd door een aantal RAV’s die hun regionale onderzoeken (zo veel mogelijk) toespitsen op dat specifieke onderzoeksthema. Het samenbrengen van RAV’s in onderzoeknetwerken kent veel voordelen: er ontstaat focus, het wordt snel inzichtelijk of alle facetten van een specifiek onderzoeksthema de aandacht hebben in de onderzoeken én last but not least: door het samenbrengen van de RAV’s in de onderzoeksnetwerken kunnen RAV’s onderling kennis uitwisselen over de onderzoeken en van elkaar leren. Ook de landelijke onderzoeken waarbij AZN betrokken is worden ondergebracht in de verschillende onderzoeksnetwerken. AZN is nu drukdoende om, mede op basis van input vanuit de RAV’s, de regionale onderzoeken inzichtelijk te maken op de AZN-site.

  • Meld hier ook jouw prehospitaal onderzoek aan!

Meer weten over onderzoek?

De komende periode zullen we vanuit AZN meer nieuwsberichten delen over onderzoek doen. Houd je intranet en de site van AZN daarom goed in de gaten. AZN deelt alle nieuwsberichten met de RAV’s en zet ze eveneens op deze pagina.

Heb je naar aanleiding van dit artikel vragen? Neem dan contact op met de contactpersoon onderzoek in jouw RAV of mail naar: a.vanderweerd@ambulancezorg.nl.