Verantwoorde Ambulancezorg


Ambulancezorg heeft zich in een relatief korte tijd ontwikkeld van een vervoersvoorziening tot een zorgvoorziening en tot een volwaardig onderdeel van de keten van spoedeisende medische hulpverlening.
 
De eisen die worden gesteld aan het leveren van verantwoorde ambulancezorg, vindt haar basis is de Kwaliteitswet Zorginstellingen. De kwaliteitswet is van toepassing op alle instellingen in de zorgsector en dus ook op de Regionale Ambulance Voorzieningen (RAV).
 
De kwaliteitswet beschrijft slechts op hoofdlijnen waaraan voldaan moet worden. Het is de verantwoordelijkheid van de individuele zorginstelling om aan te geven op welke wijze invulling wordt gegeven aan de eisen uit de wet. De ambulanceorganisaties en ambulancezorgverleners hebben, via de landelijke koepel en beroepsvereniging, het initiatief genomen om hieraan gezamenlijk invulling te geven.
 
Al sinds de inwerkingtreding van de kwaliteitswet Zorginstellingen, neemt de ambulancesector deze verantwoordelijkheid in gezamenlijkheid op. In de Nota Verantwoorde zorg heeft de sector beschreven, wat zij verstaat onder verantwoorde ambulancezorg. In termen van cliëntgerichtheid, doelmatigheid, efficiëntie en duurzaamheid. Maar ook in termen van veiligheid. Ook de nadere uitwerking en concretisering van deze termen pakt de sector zoveel mogelijk in gezamenlijkheid op. Dit komt tot uitdrukking in richtlijnen, nadere duiding en toepasbaar maken van zorgwetgeving, etc.  Hierbij wordt zoveel mogelijk samengewerkt met partners in de (acute)zorgketen.