TIJDLIJN MIJLPALEN EN ACTIVITEITEN GEGEVENSUITWISSELING IN DE KETEN ACUTE ZORG

Deze tijdlijn is ontwikkeld vanuit het oogpunt van de ambulancesector en is daarom niet uitputtend.

Leeswijzer
 • AZN favicon

  Mijlpalen/activiteiten ambulancesetor

 •  

  Ketenbrede mijlpalen/activiteiten

  • AZN timeline marker 2002
    
   Meer informatie
  • AZN timeline marker 2004
  • AZN timeline marker 2005
    
   AZN favicon

   Eerste versie van de Richtlijn gegevens-uitwisseling huisarts – ambulancedienst – afdeling spoedeisende hulp (Richtlijn eSpoed) is een feit. De Richtlijn is ontwikkeld door een werkgroep samengesteld uit vertegenwoordigers van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), Ambulancezorg Nederland (AZN), de Beroepsvereniging Ambulancepersoneel (BVA), de Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Artsen (NVSHA) en het Nederlands ICT Instituut in de Zorg (NICTIZ).

   Meer informatie
  • AZN timeline marker 2007
    
   AZN favicon

   Start programma eSpoed
   Deelnemers: Ministerie voor Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS), Nederlandse Vereniging Ziekenhuizen (NVZ), Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), De Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF), Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulpartsen (NVSHA), Verpleegkundigen & Verzorgenden NL (V&VN), Landelijke Vereniging van Traumacentra (LVTC), De Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) en AZN.

   Meer informatie
  • AZN timeline marker 2008
   AZN favicon
   Meer informatie
    
   AZN favicon

   Tweede versie Richtlijn eSpoed opgesteld door Nictiz, NHG, NVZ, NVSHA en AZN.

  • AZN timeline marker 2009
   AZN favicon

   AZN start de bouw van de LS-DV.

  • AZN timeline marker 2010
   AZN favicon

   Start pilot
   ‘Vooraankondiging en overdracht van ambulancezorg naar ziekenhuis via de LS-DV’ (berichten 8, 9 & 10 uit de Richtlijn eSpoed).

   Meer informatie
  • AZN timeline marker 2011
   AZN favicon

   Succesvolle afronding pilot en start landelijke implementatie vooraankondiging en overdracht van ambulancezorg naar ziekenhuis (berichten 8, 9 en 10 uit de Richtlijn eSpoed).

    

   De Eerste Kamer verwerpt het Landelijk elektronisch patiënten dossier (EPD).

  • AZN timeline marker 2012
    

   NHG & LHV dragen in hun standpunt ‘Toekomstvisie huisartsenzorg 2012' uit dat de zorg verbetert door het inzetten van ICT.

    

   Oprichting Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie (VZVZ) n.a.v. niet doorgaan landelijk EPD. Vanaf dit moment ontwikkelt Nictiz de informatiestandaarden en is VZVZ verantwoordelijk voor de infrastructuur zorgcommunicatie (LSP).

    
   Meer informatie
  • AZN timeline marker 2014
   AZN favicon

   Ambulancesector start met Rapportage ambulancezorg naar huisarts (bericht 13 uit de Richtlijn eSpoed).

   Meer informatie
    
   AZN favicon
   Meer informatie
   AZN favicon

   AZN en Nictiz doen samen een eerste succesvolle technische test met het raadplegen van de professionele samenvatting uit het huisartsendossier (bericht 7 uit de Richtlijn eSpoed).

  • AZN timeline marker 2017
   AZN favicon

   Alle 25 RAV’s zijn aangesloten op de LS-DV! Hiermee zijn de berichten 8, 9, 10 en 13 uit de Richtlijn eSpoed geïmplementeerd door de ambulancesector!

  • AZN timeline marker 2018
    

   Zorginstellingen worden verplicht om eenduidig digitaal gegevens uit te wisselen. VWS stelt hiervoor een plan op.

   AZN favicon

   De LS-DV is, na 7 jaar, vernieuwd. Deze vernieuwing betekent een stap in de volwassenheid van het berichtenknooppunt voor ambulancezorg.

   AZN favicon

   Ambulancesector start voorbereidingen voor pilot ‘Opvragen professionele samenvatting uit huisartsdossier’ (bericht 7 uit de Richtlijn eSpoed).

   Meer informatie
  • AZN timeline marker 2019
   AZN favicon

   Ambulancesector start voorbereidingen voor pilot ‘Opvragen gegevens medicatie, intoleranties, contra-indicaties en allergieën (ICA) bij apotheken’.

   Meer informatie
    

   Minister MZS beschrijft in Kamerbrief (april) dat VWS regie pakt bij realiseren elektronische gegevensuitwisseling tussen zorgverleners.

   Minister MZS beschrijft in Kamerbrief (juli) aanpak realiseren digitale gegevensuitwisseling + roadmap m.b.t. voorgenomen wetgeving.

    

   Update EGiZ n.a.v. nieuwe wet- en regelgeving (zoals de AVG).

  • AZN timeline marker 2020
   AZN favicon

   Succesvolle uitvoering pilot ‘Opvragen medicatie en ICA’ bij twee Regionale Ambulancevoorzieningen (RAV’s).

   AZN favicon

   Een aantal RAV’s bereidt zich voor op de regionale pilots ‘Feedbackbericht’ (bericht 12 uit de Richtlijn eSpoed).

   Meer informatie
    

   Minister MZS beschrijft in Kamerbrief (oktober) invulling regie op beschikbaarheid, betrouwbaarheid en zeggenschap over gezondheidsgegevens en de uitwisseling daarvan.

    
   AZN favicon

   Start programma Met Spoed Beschikbaar.
   Branche- en beroepsorganisaties van betrokken spoed​zorgaanbieders, VWS, ZN, VZVZ en Nictiz werken in MSB samen om de Richtlijn eSpoed versneld te implementeren.

   Meer informatie
  • AZN timeline marker 2021
    

   Grondslag voor uitwisseling feedbackbericht van SEH naar RAV (bericht 12 uit de Richtlijn eSpoed) in de Wet ambulancezorgvoorzieningen (per 2-1-2021).

   Meer informatie
    
   AZN favicon

   Ketenpartners in de spoedzorgketen stellen het Kwaliteitskader Spoedzorgketen vast. Zorginstituut Nederland neemt het kwaliteitskader op in het register. Uitwisseling van informatie maakt een belangrijk onderdeel uit van het kwaliteitskader.

   Meer informatie
   AZN favicon

   Oplevering sectorale oplossing voor elektronische inzage ritformulier door patiënt, conform wetgeving. Ambulancesector ontwikkelt Portaal MijnAmbulancezorg. De patiënt kan hierdoor nu het eigen ritdossier inzien.

   Meer informatie
    
   AZN favicon
   Meer informatie
  • Verwacht in 2021

   Patiënt kan ambulancezorg toestemming geven voor opvragen Professionele Samenvatting (via online toestemmingsvoorziening Mitz).

   Meer informatie

   Start pilots 'Opvragen professionele samenvatting uit huisartsdossier' (bericht 7 uit de Richtlijn eSpoed).

   Meer informatie

   Pilots ‘Feedbackbericht’ (bericht 12 uit de Richtlijn eSpoed).

   Meer informatie

   Pilots ‘Spoedmelding HAP-MKA’ (bericht 21 uit de Richtlijn eSpoed).

   Meer informatie

   Informatiepakket beschikbaar voor RAV’s die aan de slag gaan met opvragingen via het Landelijk Schakel Punt (LSP).

   Meer informatie