Digitale gegevensuitwisseling

In de keten van acute zorg zijn in korte tijd vaak meerdere én verschillende zorgverleners betrokken bij de zorg voor dezelfde patiënt. Daarom is het belangrijk dat de verschillende acute zorgverleners snel kunnen beschikken over patiëntinformatie en dat ze die informatie ook met elkaar kunnen delen. Inzicht in aspecten als de voorgeschiedenis van de patiënt, eventueel gebruik van medicijnen of chronische aandoeningen, verbetert de zorg voor de patiënt: de patiënt krijgt sneller de juiste zorg door de juiste zorgverlener op de juiste plek.

De ambulancesector wisselt al jaren patiëntinformatie uit met de SEH en huisarts. Al vanuit de ambulance, op weg naar het ziekenhuis, wordt informatie over de patiënt verstuurd aan het ziekenhuis. Het ziekenhuis kan zich hierdoor voorbereiden op de komst van de patiënt en de digitaal verstuurde gegevens kunnen direct opgenomen worden in het ziekenhuissysteem. De ambulancezorgprofessional kan de patiëntinformatie tevens naar de huisarts van de patiënt sturen, ten behoeve van diens patiëntendossier.

In deze animatie van AZN wordt uitgelegd hoe de ambulancesector digitaal gegevens uitwisselt met haar ketenpartners: 

Programma ‘Met spoed beschikbaar’ (MSB) 2020-2022

De ambulancesector is dus al jaren goed aangehaakt en betrokken bij de ontwikkelingen aangaande digitale informatieuitwisseling in de acute zorg. Echter, nog niet alle berichten uit de Richtlijn Gegevensuitwisseling acute zorg zijn door alle partijen in de praktijk gebracht. Acute zorgpartners vinden het belangrijk dat dit verandert en hebben daarom al in het verleden afgesproken te werken aan de realisatie van ketenbrede informatieuitwisseling. Dit is de afgelopen jaren onvoldoende van de grond gekomen. Acute zorgsectoren hebben nu de handschoen opgepakt om ketenbrede digitale informatieuitwisseling versneld te realiseren. De richtlijn eSpoed vormt hierbij de basis en het programma ‘Met spoed beschikbaar’ (MSB) faciliteert de zorgsectoren in dit proces. Binnen het programma MSB werken de landelijke branche- en beroepsorganisaties van de betrokken acute zorgaanbieders, VWS, ZN, VZVZ en Nictiz samen. De gezamenlijke ambitie is dat het merendeel van de acute zorgaanbieders de noodzakelijke gegevens in de loop van 2022 kan uitwisselen.

  • Meer informatie over het programma MSB vindt u op de website van MSB.
  • Wilt u niks missen over het programma MSB? Schrijf u dan in voor de MSB nieuwsbrief.

In onderstaande animatie worden de rol & doelstellingen van MSB uitgelegd:

Koploperprojecten MSB

Het programma MSB werkt met zogenaamde ‘koploperprojecten’. Dat zijn projecten waarin acute zorgaanbieders die gegevensuitwisselingen realiseren of verbeteren waaraan de grootste behoefte is én die op korte termijn technisch realiseerbaar zijn. Het gaat om:

  • Het verbeteren van de beschikbaarheid van gegevens van de huisarts, de huisartsenpost en de Regionale Ambulancevoorzieningen bij de SEH.  
  • Het realiseren van de inzage in een samenvatting van de gegevens van de huisarts voor de ambulance.  
  • Het realiseren van de spoedmelding van de huisartsenpost naar de meldkamer ambulancezorg. 
  • Het verbeteren van rapportages van de SEH en ambulance richting de huisarts.

In deze factsheet staat meer informatie over de koploperprojecten.

Ambulancezorg actief betrokken in programma MSB

Het programma MSB beschikt over een stuurgroep, een projectgroep, een expertgroep en expertpanels. Ambulancezorg is op alle niveaus betrokken. De expertpanels worden al naar gelang behoefte gevuld met ambulancezorgprofessionals. Dit wordt geïnitieerd vanuit AZN. De ambulancezorg-vertegenwoordigers maken binnen het programma MSB kenbaar wat er in de ambulancesector op het gebied van digitale gegevensuitwisseling landelijk en regionaal al loopt en wat aanvullend nog nodig is. Ook leggen zij binnen het programma MSB de link tussen (het belang van) digitale gegevensuitwisseling en zorgcoördinatie. Waar communicatie met ICT-leveranciers nodig is verloopt dit altijd via de RAV’s, die immers de relatie onderhouden met de eigen leveranciers.