Springplankprojecten: pilots voor betere zorgcoördinatie

16-10-2017

Springplankprojecten: pilots voor betere zorgcoördinatie

Huisartsenposten en regionale ambulancevoorzieningen werken nauw samen. Om deze samenwerking te ondersteunen en verder te verbeteren, werken koepelorganisaties InEen en Ambulancezorg Nederland ook nauw samen. Dat komt tot uiting in pilots, ‘springplankprojecten’ genoemd, betreffende thema’s die beide partners belangrijk vinden. De springplankprojecten vinden zowel op regionaal als op landelijk niveau plaats. Het centrale thema binnen de verschillende projecten is ‘Zorgcoördinatie’.

Sprinkplankproject Regio Oost

In verschillende regio’s van het land zijn springplankprojecten van start gegaan. In IJsselland wordt momenteel de meest uitgebreide pilot gehouden. Bij deze pilot zitten medewerkers van zorgpartijen RAV IJsselland, Icarre en Medrie fysiek bij elkaar op één locatie (zie foto hieronder).

Deze drie regionale zorgpartners willen door intensieve samenwerking de zorg zo inrichten dat zorgvragen op de juiste wijze worden beoordeeld en dat door middel van eenduidige triage, de juiste zorgverlener op het juiste moment passende zorg biedt. De verwachting is dat de stijging in het aantal zorgvragen binnen de huidige kaders en bezetting zo kan worden opgevangen.

Foto: fysieke opstelling pilot RAV IJsselland, Icare en Medrie

Meer informatie

Lees meer over het huidige- en toekomstige proces alsmede de opzet van dit regionale springplankproject in de nieuwsbrief van RAV IJsselland. Meer (achtergrond)informatie over de springplankprojecten leest u in de startnotitie ‘Samenwerken aan Zorgcoördinatie Springplankprojecten HAP+RAV’, die is opgesteld door Ambulancezorg Nederland en InEen.