16-12-2019
  • Ambulancesector gaat kwaliteit van zorg breder en eenduidiger meten/

Ambulancesector gaat de kwaliteit van zorg breder en eenduidiger meten

Regionale ambulancevoorzieningen (RAV’s) en ambulancezorgprofessionals zetten zich samen met hun ketenpartners voortdurend in om de kwaliteit van ambulancezorg te bewaken en te verbeteren. De kwaliteit van de ambulancezorg wordt momenteel echter op slechts enkele signalen, zoals de aanrijtijd, beoordeeld. Een bredere set kwaliteitssignalen doet de zorg die ambulancezorgprofessionals aan patiënten verlenen meer recht. AZN heeft daarom, samen met diverse ketenpartners, het eerste landelijke kwaliteitskader ambulancezorg ontwikkeld. Het kwaliteitskader ambulancezorg is op 12 december jl. tripartiet aangeboden aan Zorginstituut Nederland.

Meten, weten en verbeteren

Het landelijke kwaliteitskader ambulancezorg 1.0 is voor de sector ambulancezorg een grote stap voorwaarts, omdat het de focus verlegt van tijd naar kwaliteit. Dankzij de 26 nieuwe kwaliteitssignalen kan zowel de ambulancezorg geleverd door ambulancezorgprofessionals en RAV’s, als de samenwerking met ketenpartners, inzichtelijk en toetsbaar gemaakt worden en waar nodig verbeterd.

De kwaliteitssignalen

Bij de ontwikkeling van de kwaliteitssignalen is gekeken naar patiëntervaringen, pijnmeting en behandeling, tijdigheid en samenwerking met ketenpartners. De zeven uitgangspunten van goede zorg (Nota goede ambulancezorg, 2018) vormen de basis van de signalen. Het hele ambulanceproces is meegenomen bij het bepalen van de signalen: van het aannemen en beoordelen van de zorgvraag door de meldkamercentralist ambulancezorg, de zorg aan- en het vervoer van de patiënt tot en met de overdracht van de patiënt aan een andere zorgverlener.  Vanaf 2020 zijn 13 kwaliteitssignalen meetbaar, de andere 13 worden de komende drie jaar geoperationaliseerd.

Voor wie

Het kader biedt ambulancezorgprofessionals inzicht in wat zij nodig hebben om goede zorg te kunnen leveren. Voor patiënten maakt het kader duidelijk wat zij kunnen verwachten van ambulancezorg. Zorgverzekeraars kunnen het kader tot slot gebruiken in hun gesprekken met ambulancezorgaanbieders over de inkoop van zorg, maar ook om de kwaliteit van zorg bespreekbaar en beheersbaar te maken.

Doorontwikkeling

Het kwaliteitskader 1.0 is een nieuwe stap voorwaarts om de kwaliteit van de ambulancezorg inzichtelijk te maken, te verantwoorden en waar nodig te verbeteren. Vanaf 2020 zijn deze stappen, en de uitkomsten, transparant. De vervolgstappen in de jaren daarna zullen leiden tot een 2.0 versie van het kader met in 2023 definitieve normen, een volledige set van signalen en een nieuw implementatieplan voor de daarop volgende jaren.

Samenwerking

AZN heeft het kwaliteitskader ambulancezorg in samenwerking met de beroepsvereniging V&VN Ambulancezorg, de Nederlandse Vereniging van Medisch Managers Ambulancezorg, de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, Landelijk Netwerk Acute Zorg, GGD GHOR Nederland, InEen, Zorgverzekeraars Nederland, Patiëntenfederatie Nederland en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ontwikkeld.