Pilot Zorg Coördinatie Centrum Midden Nederland

De juiste zorg op de juiste plek.

De toenemende druk op de acute zorgketen door onder andere diverse ingangen, ontbrekende actuele medische informatie, stroeve coördinatie van in- en doorstroom en een gesegmenteerde aanpak, is de aanleiding voor de regio Midden-Nederland om een zorgcoördinatiecentrum (ZCC) op te zetten.

In het kort

Het Zorg Coördinatie Centrum Midden Nederland richt zich op onder andere de volgende activiteiten:

 • Multidisciplinaire triage en regie vervolgzorg
  Voor patiënten met een acute zorgvraag die niet bij hun eigen zorgverlener of behandelaar terechtkunnen. Zelfmanagement wordt actief gestimuleerd.
   
 • Plannen/uitvoeren consulten en visites
  Accurate planning van consulten en de uitvoering van spoedvisites (inclusief crisisdienst) voor de verschillende disciplines in het ZCC.
   
 • Informatieplatform patiëntenzorg
  Een multidisciplinair platform waar actuele patiëntinformatie beschikbaar is en digitale uitwisseling volgens zorgstandaarden plaatsvindt voor een snellere en betere overdracht.
   
 • Inzicht en overzicht patiëntenstromen
  Creatie van inzicht in de in-, door- en uitstroom van patiënten in de regio om beter in te kunnen spelen op ontwikkelingen en in tijden van crisis beter voorbereid te zijn.
   
 • Multidisciplinaire werkplek
  Realisatie van multidisciplinaire werkplekken waar regionale zorgpartners intensief samenwerken, van elkaar leren en processen verbeteren.

____________________________________________________________________________________

Jack Versluis, bestuurder RAVU: “Zorgcoördinatie heeft in COVID-19-tijden haar nut en noodzaak bewezen voor onze ROAZ-regio Midden-Nederland. Versterkte samenwerking in zorgcoördinatiecentrum-verband is het nieuwe normaal.”
____________________________________________________________________________________

1. To do’s

 • Gefaseerd opbouwen van het Zorg Coördinatie Centrum waarbij telkens meerdere ketenpartners starten en/of aansluiten.
 • Gezamenlijk toewerken naar multidisciplinaire triage en één regionaal spoednummer.
 • Verbreden van het bestaande NTS-triagesysteem tot een multidisciplinair zorgdossiersysteem met open standaarden naar systemen van derden (i.s.m. de andere pilot RAV’s en Topicus als leverancier).
 • Inrichten van efficiënte middelen om de KPI’s te meten en processen en systemen gezamenlijk te optimaliseren.
   

2. Wie zijn de partners?

 • HAP Eemland.
 • GGZ Altrecht.
 • Regionale Ambulance Voorziening Utrecht (RAVU).
 • Verschillende VV(T)-zorgaanbieders, huisartsen, HAP’s en ziekenhuizen die virtueel samenwerken met het zorgcoördinatiecentrum.
   

3. Wat zijn de doelen?

 • De tevredenheid van patiënten vergroten.
 • De werkdruk voor zorgprofessionals verminderen.
 • Responstijden van de ambulancezorg verbeteren.
 • Het aantal SEH-bezoeken verminderen.
 • Het aantal daadwerkelijke consultaties/visites, overdrachtsmomenten en EHGV-doorverwijzingen verlagen.
 • De regionale samenwerking versterken.
   

Deze pilot richt zich op de functies...

 • Eenduidige toegang. 
 • Triage. 
 • Passende zorginzet. 
 • Regie vervolgzorg. 
 • Zelfmanagement.