Pilot regio Rotterdam-Rijnmond

Meer ruimte voor spoed

Meer ruimte voor spoed. Minder vaak op pad voor hulpverlening die uiteindelijk onnodig blijkt. Regio Rotterdam-Rijnmond streeft ernaar alle patiënten de best passende (acute) zorg te bieden, via een geïntegreerd zorgcoördinatiecentrum waar verschillende zorgprofessionals de hulpvraag beoordelen.

In het kort

De zorg zo coördineren, dat elke patiënt (door integrale afstemming) de juiste zorg op het juiste moment ontvangt door de juiste zorgverlener. Daar draait het in deze pilot om. Dit kan onder andere resulteren in een:

 • Inzet ambulancezorg (met of zonder ambulancevervoer).
 • Consult of visite van de huisarts.
 • Inzet van acute thuiszorg.
 • Consult meldpunt APH en/of Crisisdienst GGZ.

Tijdens de pilot werken de triagisten van de huisartsenpost samen met een meldkamercentralist vanuit één fysiek zorgcoördinatiecentrum. Dit onder coördinatie van een regiearts. Ook zijn de acute VVT en GGZ virtueel aangesloten bij de pilot. Tijdens de pilot wordt bekeken of hun fysieke aanwezigheid van toegevoegde waarde is.

Telefonische aanvragen komen binnen bij dezelfde partij als voorheen. Achter de voordeur vindt afstemming en informatie-uitwisseling plaats tussen de ketenpartners. Zo kan de best passende zorg worden ingezet. Dit wordt gedaan op basis van bestaande urgentieclassificaties en daaraan gekoppelde zorgpaden.

____________________________________________________________________________________

Arie Wijten, directeur AmbulanceZorg Rotterdam-Rijnmond: “Als we het proces aan de voorkant van de acute zorgketen efficiënter inrichten, heeft dat een positief effect op het doelmatig gebruik van de beschikbare capaciteit van de keten: afgestemd op de werkelijke zorgvraag van de patiënt.”
____________________________________________________________________________________

1. To do’s

 • Ontwikkelen van zorgpaden tussen HAP, MKA, VVT en GGZ.
 • Afspraken zorgpaden richting POH-GGZ en meldpunt APH verhelderen.
 • Verkleinen poule ZCC-medewerkers om leerrendement te vergroten.
 • Aansluiten VVT-organisaties op de Zuid-Hollandse eilanden.
 • Introduceren van informatieschermen op ZCC (sturingsformatie).
 • Continu verbeteren op basis van input debriefingsformulieren ZCC.

2. Wie zijn de partners?

 • AmbulanceZorg Rotterdam-Rijnmond (RAV).
 • Huisartsenposten Rijnmond.
 • Huisartsenpost ‘t Hellegat.
 • Antes (GGZ).
 • ConForte (Verwijshulp010 en Spoedzorg Rotterdam), Careyn, CuraMare (VVT).
 • ROAZ Zuidwest-Nederland.
   

3. Wat zijn de doelen?

 • Kwaliteit: minder EHGV-ritten, minder onnodige presentaties bij SEH’s, snelle verwijzing naar GGZ en VVT.
 • Toegankelijkheid: continuïteit, spreiding en beschikbaarheid (dubbele inzet voorkomen, betere telefonische bereikbaarheid, substitutie).
 • Regionale samenwerking: werken vanuit de keten (korte en op elkaar aangesloten lijnen tussen ambulancezorg, huisartsen, VVT en GGZ).
 • Professionaliteit: bredere deskundigheid en samenwerkingsvaardigheden (regiearts beschikbaar, gebruikmaken van elkaars expertise).

Deze pilot richt zich op de functies...

 • Eenduidige toegang. 
 • Triage. 
 • Passende zorginzet. 
 • Regie vervolgzorg. 
 • Zelfmanagement.