Pilot regio Rotterdam-Rijnmond

Meer ruimte voor spoed

Meer ruimte voor spoed. Minder vaak op pad voor hulpverlening die uiteindelijk onnodig blijkt. Regio Rotterdam-Rijnmond streeft ernaar alle patiënten de best passende (acute) zorg te bieden, via een geïntegreerd zorgcoördinatiecentrum waar verschillende zorgprofessionals de hulpvraag beoordelen.

In het kort

De zorg zo coördineren, dat elke patiënt de juiste zorg op het juiste moment ontvangt. Daar draait het in deze pilot om. Dit kan resulteren in:

 • een telefonisch consult of advies (zelfmanagement); • een bezoek van de huisarts (visite);
 • een doorverwijzing naar de huisartsenpost of meldpunt APH; • een bezoek van de wijkverpleegkundige of crisisdienst GGZ;
 • ambulancezorg (met of zonder ambulancevervoer).

Tijdens de pilot werken de triagisten van de huisartsenpost en de meldkamercentralisten samen vanuit één fysiek zorgcoördinatiecentrum. Telefonische aanvragen komen binnen bij dezelfde partij als voorheen. Voor de patiënt verandert er dus niets.

Dankzij informatie-uitwisseling tussen de MKA en de HAP en de aanwezigheid van een regiearts, kunnen urgentieclassificaties opgeschaald en afgeschaald worden. Waardoor de zorgvraag naar de best passende aanbieder kan worden doorgeleid.

____________________________________________________________________________________

Arie Wijten, directeur AmbulanceZorg Rotterdam-Rijnmond: “Als we het proces aan de voorkant van de acute zorgketen efficiënter inrichten, heeft dat een positief effect op het doelmatig gebruik van de beschikbare capaciteit van de keten: afgestemd op de werkelijke zorgvraag van de patiënt.”
____________________________________________________________________________________

1. To do’s

 • Gezamenlijke meldkamer inrichten (in eerste instantie tijdens de weekenden van 8.00 tot 22.00 uur) waarin triagisten en de regiearts van de HAP fysiek zitting nemen in de meldkamer ambulancezorg (MKA).
 • Virtuele aansluiting inrichten met coördinatiepunten VVT en (acute) ggz.
 • Operationele werkprocessen inrichten op basis van protocollen en samenwerkingsafspraken.
   

2. Wie zijn de partners?

 • AmbulanceZorg Rotterdam-Rijnmond (RAV).
 • Huisartsenposten Rijnmond.
 • Huisartsenpost ‘t Hellegat.
 • Antes (GGZ).
 • ConForte (VVT).
 • ROAZ Zuidwest-Nederland.
   

3. Wat zijn de doelen?

 • Kwaliteit: minder EHGV-ritten, minder onnodige presentaties bij SEH’s, snelle verwijzing naar GGZ en VVT.
 • Toegankelijkheid: continuïteit, spreiding en beschikbaarheid (dubbele inzet voorkomen, betere telefonische bereikbaarheid, substitutie).
 • Regionale samenwerking: werken vanuit de keten (korte en op elkaar aangesloten lijnen tussen ambulancezorg, huisartsen, VVT en GGZ).
 • Professionaliteit: bredere deskundigheid en samenwerkingsvaardigheden (regiearts beschikbaar, gebruikmaken van elkaars expertise).
   

Deze pilot richt zich op de functies...

 • Eenduidige toegang. 
 • Triage. 
 • Passende zorginzet. 
 • Regie vervolgzorg. 
 • Zelfmanagement.