Pilot regio Gelderland-Midden en Gelderland-Zuid

Virtuele zorgcoördinatie

Patiënten altijd de zorg kunnen bieden die past bij de zorgvraag. Op het juiste moment en op de juiste plaats. Om deze ambitie waar te maken, legt de regio Gelderland-Midden en Gelderland-Zuid zich toe op zorgcoördinatie door middel van een combinatie van fysieke en virtuele samenwerking tussen betrokken ketenpartners.

In het kort

Deze pilot bundelt de meldkamers Ambulancezorg Gelderland-Midden en Gelderland-Zuid én het ketenbrede meld- en adviespunt van de GGZ fysiek op één locatie. Terwijl de vier huisartsenposten uit de regio virtueel aangesloten zijn: Arnhem, Ede, Nijmegen en Tiel.

De pilot richt zich op intensievere afstemming tussen alle zorgprofessionals en optimalisatie van onderlinge informatie-uitwisseling. We werken uit hoe we nu en in de toekomst met elkaar willen samenwerken en inventariseren welke initiatieven er in de verpleeg- en thuiszorg lopen. We beproeven hoe we meldkamers virtueel aan elkaar kunnen verbinden. Tot slot moet de pilot resulteren in meer regievoering op de mobiele zorg en beschikbare behandelcapaciteiten. 

____________________________________________________________________________________

Piet van der Zandt, directeur Pro Persona, Arnhem: “We merken dat het dankzij goede samenwerking vaak mogelijk is om cliënten via de reguliere hulpverleningskanalen te helpen. Dit voorkomt onnodige belasting van andere hulpdiensten zoals de ambulance.”
____________________________________________________________________________________

1. To do’s

 • Opstellen van een organisatorisch kader.
 • Afstemming triage en systemen optimaliseren.
 • Delen van kennis en ervaring tussen aanbieders van acute zorg.
 • Applicaties ontwikkelen ter ondersteuning van  zorgcoördinatie.
 • Realiseren van een beeldverbinding tussen de meldkamers.

2. Wie zijn de partners?

 • Huisartsendienst Arnhem (onderdeel van Onze Huisartsen).
 • Huisartsenpost Gelderse Vallei Ede.
 • Coöperatie Integrale Huisartsenzorg Nijmegen / CIHN (HAP).
 • Pro Persona (GGZ).
 • Ambulancezorg Gelderland-Midden (RAV).
 • Ambulancezorg Gelderland-Zuid (RAV).
 • Huisartsenpost Gelders Rivierenland Tiel.

3. Wat zijn de doelen?

 • Efficiënte afhandeling van binnenkomende (spoed)zorgvragen.
 • Efficiëntere inzet mobiele zorgverleners.
 • Actuele informatie over patiënten bundelen en kunnen raadplegen.
 • Actuele informatie over capaciteiten bundelen (SEH, IC, CCU, ELV) en kunnen raadplegen.
 • Regie over spoedzorgvragen totdat opvolging is geregeld.

Deze pilot richt zich op de functies...

 • Eenduidige toegang. 
 • Triage. 
 • Passende zorginzet.
 • Regie vervolgzorg.