Wegenverkeerswet (Wvw) en Reglement verkeersregels en verkeerstekens (RVV)

Wegenverkeerswet (Wvw) en Reglement verkeersregels en verkeerstekens (RVV)

In de Wegenverkeerswet (Wvw) en het Reglement verkeersregels en verkeerstekens (RVV) worden de algemene regels voor het verkeer beschreven. Hetzelfde geldt voor specifieke regels voor voorrangsvoertuigen en het gebruik van signalen.

Het gebruik van optische en geluidssignalen (OGS) is gebaseerd op artikel 29 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens (RVV) uit 1990. Dit artikel bepaalt dat bestuurders van motorvoertuigen van politie en brandweer, ambulances en motorvoertuigen van andere door de minister van Verkeer en Waterstaat aangewezen hulpverleningsdiensten, optische en geluidssignalen mogen voeren om duidelijk te maken dat zij een dringende taak vervullen. 

Als gevolg van artikel 91 van het RVV 1990, mogen deze voertuigen als voorrangsvoertuigen afwijken van de voorschriften van dit RVV, voor zover de uitoefening van hun taak dit vereist. Om RAV-directies en bestuurders van voorrangsvoertuigen een handreiking te bieden bij het op een verantwoorde manier toepassen van deze regelgeving, heeft de ambulancesector een brancherichtlijn opgesteld. Deze brancherichtlijn beschrijft in welke situaties op welke manier optische en geluidssignalen kunnen worden gevoerd.

Ook bevat de richtlijn een gedragscode voor bestuurders van voorrangsvoertuigen. Dit om de veiligheid van zowel de cliënt, de bestuurder, de overige inzittenden van het voertuig als de medeweggebruikers, zoveel mogelijk te waarborgen. Inmiddels is een groot aantal van deze eisen bij wet vastgelegd en is de brancherichtlijn daar een aanvulling op.

In de brancherichtlijn staan tevens de voorwaarden voor opleiding en herhalingsinstructie beschreven waaraan een bestuurder van een voorrangsvoertuig moet voldoen om spoedritten onder optische en geluidssignalen uit te mogen voeren. Deze opleidingseisen gelden voor alle bestuurders van motorvoertuigen op wie de brancherichtlijn van toepassing is. De minimale eisen voor rijvaardigheid en het opleiden van bestuurders van voorrangsvoertuigen zijn nader uitgewerkt in een, op de brancherichtlijn aanvullend, opleidingskader.