Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz)

Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen

De Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) is sinds 1996 van kracht en regelt de medezeggenschap van cliënten van zorginstellingen. Onder de huidige Wmcz, zijn  “organisaties voor ziekenvervoer” uitgezonderd van de reikwijdte van de Wmcz. Met ingang van 1 juli 2021 treedt de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 (Wmcz) in werking.
De Wmcz 2018 is van toepassing op instellingen als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz), die zorg als bedoeld bij of krachtens de Wkkgz verlenen. Hieronder vallen ook de RAV’s. In het Besluit Wmcz 2018 staan de instellingen en de zorg genoemd waarop de Wmcz niet van toepassing is (art. 2 lid e sub 9 Besluit Wmcz). De ambulancezorg of instellingen die ambulancezorg verlenen, behoren niet (meer) tot de uitzonderingen. Dit houdt in dat de Wmcz 2018 ook van toepassing is op RAV’s.