Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz)

Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen

Met ingang van 1 juli 2021 is de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 (Wmcz) in werking getreden. De Wmcz is van toepassing op instellingen als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz), die zorg als bedoeld bij of krachtens de Wkkgz verlenen. Hieronder vallen met ingang van 2021 ook de RAV’s. In het Besluit Wmcz 2018 staan de instellingen en de zorg genoemd waarop de Wmcz niet van toepassing is (art. 2 lid e sub 9 Besluit Wmcz). De ambulancezorg of instellingen die ambulancezorg verlenen, behoren niet (meer) tot de uitzonderingen.