Wet veiligheidsregio’s (Wvr)

Wet veiligheidsregio’s (Wvr)

De Wet veiligheidsregio’s (Wvr) is op 1 oktober 2010 in werking getreden. De Wvr vervangt de Brandweerwet uit 1985, de Wet geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen (Wghor) en de Wet rampen en zware ongevallen (Wrzo). 

In de wet zijn onder andere de bestuurlijke inbedding en de basisvereisten voor de organisatie van de hulpverleningsdiensten opgenomen. Er wordt beschreven welke taken het bestuur van een veiligheidsregio heeft en wat de minimumeisen zijn voor hulpverleners, zoals de regionale brandweer en geneeskundige diensten, en voor het materieel dat ze gebruiken.

Het 'Besluit veiligheidsregio’s' stelt nadere eisen aan de veiligheidsregio’s en de brandweer. Zo zijn er afspraken gemaakt over de zogeheten opkomsttijden van de brandweer. Voor alle functies in de veiligheidsregio zijn de kerntaken en minimumeisen vastgesteld. Zowel voor de regionale brandweer, de geneeskundige diensten als een aantal multidisciplinaire functies. De regels over het personeel zijn bedoeld om de kwaliteit van de functies binnen de veiligheidsregio landelijk te garanderen.

In het 'Besluit personeel veiligheidsregio’s' is vastgelegd dat de minister regels stelt voor de functies bij de brandweer, binnen de GHOR en binnen de organisatie van de rampenbestrijding en crisisbeheersing. Deze functies zijn uitgewerkt in de 'Regeling personeel veiligheidsregio’s'.

De meldkamer

Een belangrijk onderdeel van de Wvr is de meldkamer. De instandhouding van de meldkamer ambulancezorg is geborgd in de Wet ambulancezorgvoorzieningen, die verwijst naar de Wet veiligheidsregio’s. 

Artikel 35 van de Wet veiligheidsregio’s (WVR) is gewijd aan de meldkamer. Het bestuur van de veiligheidsregio is verantwoordelijk voor het instellen van een gemeenschappelijke meldkamer. Deze meldkamer is belast met het ontvangen, registreren en beoordelen van alle acute hulpvragen aan de brandweer, de geneeskundige hulpverlening, de daadwerkelijke ambulancezorg en de politie. Daarnaast is de meldkamer verantwoordelijk voor het bieden van een adequaat hulpaanbod en voor het begeleiden en coördineren van de hulpdiensten. 

De Regionale Ambulancevoorziening (RAV) is verantwoordelijk voor de instandhouding en dus de bedrijfsvoering en uitvoering van de meldkamer ambulancezorg. De RAV is ook verantwoordelijk voor de feitelijke inzet van ambulancezorg, wat overeenkomt met dat wat is vastgelegd in de Wet ambulancezorgvoorzieningen.