Wet marktordening gezondheidszorg

Wet marktordening gezondheidszorg

Cruciale zorg is zorg die altijd beschikbaar moet zijn. Ambulancezorg, spoedeisende hulp, acute verloskunde, crisisopvang GGZ en Wlz-zorg vallen onder een regeling die deze cruciale zorg veiligstelt: de Wet marktordening gezondheidszorg

Het beleid van de NZa ten aanzien van continuïteit van cruciale zorg is dat wanneer een verzekeraar niet langer kan voldoen aan zijn zorgplicht cruciale zorg te leveren, terwijl hij al het mogelijke heeft gedaan om eraan te voldoen, hij een melding moet doen bij de NZa. De NZa bekijkt of er sprake is van overmacht en kan vervolgens VWS adviseren een vangnetstichting op te richten. Op het moment dat VWS dat besluit, zal de NZa de vangnetstichting financieren door het toekennen van een beschikbaarheidsbijdrage.

  • Bekijk hier de Regeling aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg. 
  • Lees hier meer over het besluit beschikbaarheidsbijdrage WNG
  • Lees hier meer over de NZa-regeling 'Overmacht continuïteit van cruciale zorg'