LPA: regionale protocollen AZN-app

LPA: regionale protocollen Ambulancezorg-app

In de ambulancezorg-app zijn zowel het LPA9 als de bijbehorende regionale protocollen te raadplegen. De gebruiker kan via 'instellingen' aangeven voor welke RAV hij de regionale protocollen wil zien. Bij een aantal landelijke protocollen is standaard een regionale versie toegevoegd, dit zijn o.a. Keuze ziekenhuis non-trauma, Keuze ziekenhuis trauma. Deze protocollen zijn voor de LPA9 regionale beheerders via de app-beheeromgeveing voor de regionale toevoegingen opengesteld. Het aantal regionale protocollen is beperkt. Het doel van het LPA is immers eenheid brengen in de werkwijze binnen de sector.

Verzoek regionaal protocol

Een RAV kan om verschillende redenen een verzoek doen voor een regionaal protocol. Hierbij gelden de volgende uitgangspunten:

  • Het regionale protocol mag niet strijdig zijn met het landelijk protocol ambulancezorg (LPA).
  • De inhoud mag niet strijdig zijn met huidige medische inzichten, tenzij dit is voor medisch-wetenschappelijk onderzoek.
  • Het regionaal protocol moet door de MMA van de RAV geaccordeerd zijn.

Bij een verzoek voor toevoeging of aanpassing van een regionaal protocol dient het aanvraagformulier regionaal protocol (zie elders op deze pagina) te worden meegestuurd met het voorstel voor het regionale protocol. Het verzoek wordt na indiening door de landelijke protocollencommissie beoordeeld bij het eerstvolgende reguliere overleg van de protocollencommissie.

De protocollencommissie kan de aanvrager een voorstel doen tot aanpassing. Deze aanpassing kan medisch inhoudelijk zijn of gaan over het consequent gebruik van de methodiek van LPA. Bij een afwijzing worden de overwegingen aan de aanvrager toegelicht.