LPA: regionale protocollen AZN-app

LPA: regionale protocollen AZN-app

In de app van AZN zijn zowel het LPA als de regionale protocollen te raadplegen. De gebruiker kan via 'instellingen' aangeven voor welke RAV hij de regionale protocollen wil zien. Bij een aantal landelijke protocollen is standaard een regionale versie toegevoegd. Zo bestaat naast protocol '12.3: Keuze ziekenhuis' ook het protocol '12.4: Keuze ziekenhuis regio'. Het aantal regionale protocollen is beperkt. Het doel van het LPA is immers eenheid brengen in de werkwijze binnen de sector.

Verzoek regionaal protocol

Toch kan een RAV om verschillende redenen een verzoek doen voor een regionaal protocol. Hierbij gelden de volgende uitgangspunten:

  • Het regionale protocol mag niet strijdig zijn met het landelijk protocol (LPA).
  • De inhoud mag niet strijdig zijn met huidige medische inzichten, tenzij dit is voor medisch-wetenschappelijk onderzoek.
  • het regionaal protocol moet door de MMA van de RAV geaccordeerd zijn.

Bij een verzoek voor toevoeging of aanpassing van een regionaal protocol dient het aanvraagformulier regionaal protocol (zie elders op deze page) te worden meegestuurd met het voorstel voor het regionale protocol. Het verzoek wordt na indiening door de landelijke protocollencommissie beoordeeld bij het eerstvolgende overleg van de protocollencommissie.

De commissie kan de aanvrager een voorstel doen tot aanpassing. Deze aanpassing kan medisch inhoudelijk zijn of gaan over het consequent gebruik van de methodiek van LPA. Het streven is een verzoek voor een nieuw regionaal protocol snel af te handelen, zodat het protocol binnen drie maanden is toegevoegd in de AZN-app. Bij een afwijzing worden de overwegingen aan de aanvrager toegelicht. 

App-update 2021

Voor 2021 staat updates van de regionale protocollen in de AZN-app gepland in de eerste helft van de maanden maart, mei, september en november.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Neem contact met ons op via info@ambulancezorg.nl.