Passende zorg voor personen met verward gedrag

Passende zorg voor personen met verward gedrag

Vanaf 2015 is er meer aandacht in de samenleving voor de opvang, zorg en ondersteuning voor mensen die verward gedrag vertonen. Er is behoefte aan een passende en sluitende aanpak voor deze kwetsbare groep mensen. Om hiertoe te komen, pakken de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), het ministerie van Veiligheid en Justitie (V&J) en het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) dit project landelijk aan.

Doelstellingen

De landelijke aanpak richt zich op drie doelstellingen:

  • Het ontwikkelen van bouwstenen voor een passend ondersteuningsaanbod voor de mensen die verward gedrag vertonen en hun familie/sociaal netwerk.
  • Bevorderen dat er een sluitende aanpak van ondersteuning en zorg wordt geleverd door alle gemeenten in de zomer van 2016.
  • Inzicht geven in de belemmeringen die de verschillende betrokkenen ervaren en oplossingen aanreiken voor deze belemmeringen. Het gaat hier om zaken die niet op lokaal of regionaal niveau opgelost kunnen worden, maar die om aanpassingen in de keten op systeemniveau vragen.

Bouwstenen

Om deze doelstellingen te realiseren, is een projectstructuur ingericht die bestaat uit 9 bouwstenen. Deze bouwstenen zijn minimaal nodig voor sluitende zorg voor mensen met verward gedrag. De bouwstenen hangen onderling nauw samen en hebben effect op elkaar. Zowel landelijk als regionaal worden deze bouwstenen in deelprojecten uitgewerkt en wordt de samenhang bewaakt.

Passend Vervoer en Melding

De bouwstenen Melding (4) en Passend Vervoer (7) hebben een directe relatie met de ambulancezorg. Het bureau SiRM is - in afstemming met partijen en subsidie van VWS - gevraagd deze twee deelprojecten uit te voeren. De sector is nauw betrokken bij deze twee deelprojecten.

Subsidies

In het schakelprogramma staat een sluitende regionale aanpak centraal. Regio’s worden gestimuleerd samen een passende aanpak te ontwikkelen. Hiervoor verstrekt ZonMw subsidies, in verschillende deelprogramma’s en in verschillende rondes.

Schakelprogramma

Alle informatie over het landelijk schakelprogramma, de verschillende bouwstenen en de resultaten is te vinden op de website van het Schakelteam Passende zorg.

Zie ook de website van GGZ Nederland en Kwaliteitsontwikkeling GGZ.