Passende zorg voor personen met verward gedrag

Passende zorg voor personen met verward gedrag

Vanaf 2015 is er meer aandacht in de samenleving voor de opvang, zorg en ondersteuning voor mensen die verward gedrag vertonen. Er is behoefte aan een passende en sluitende aanpak voor deze kwetsbare groep mensen. Om hiertoe te komen, pakten de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) en het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) dit project landelijk aan.

Ambulancesector

De ambulancesector is samen met haar ketenpartners aan de slag gegaan om de zorg voor deze patiëntengroep zo passend mogelijk te maken en dit is in landelijk beleid geborgd. Hiervoor zijn er met ketenpartners specifieke afspraken gemaakt, zoals in de Zorgstandaard acute psychiatrie en de modellen melding en vervoer. Deze afspraken zijn in 2021, in het Kwaliteitskader ambulancezorg rondom psychiatrische beoordeling verwerkt.

Kwaliteitskader ambulancezorg rondom psychiatrische beoordeling

In de zomer van 2020 heeft het ministerie van VWS besloten dat Regionale Ambulancevoorzieningen (RAV’s) verantwoordelijk blijven voor de regie voor passende mobiele zorg voor en na psychiatrische beoordeling, zie brief. Voor de RAV’s houdt dit in dat zij binnen hun regio afspraken dienen te maken met ketenpartners en zorgverzekeraars over het kwalitatief goed en doelmatig inrichten van passend mobiele zorg met psychiatrische hulpverlening vóór en ná psychiatrische beoordeling. RAV’s kunnen daarbij eventueel onderaannemers inschakelen. Deze verantwoordelijkheid is per 1 januari 2021 formeel van kracht geworden.

Zie ook de website van Nederlandse GGZ en Kwaliteitsontwikkeling GGZ.