Ambulancezorg op het water

Ambulancezorg op het water

Nederland kent vele wateren, van de Noordzee en de Friese meren tot aan rivieren als de Maas en Waal. Ook daar leveren de Regionale Ambulancevoorzieningen (RAV's) ambulancezorg, want ambulancezorg houdt niet op bij de vloedlijn of de waterkant. Kenmerkend bij deze zorgverleningen is dat het een ketenproces is, met per RAV-gebied wisselende ketenpartners. De bijzondere locaties waarin zorgvragers zich kunnen bevinden kunnen inzet van een reddingsactie door een ketenpartner noodzakelijk maken. Zowel meldkamercentralisten als ambulancezorgprofessionals ter plaatse moeten rekening houden met de (on)mogelijkheden ter plaatse. Het Kwaliteitskader Ambulancezorg op het water biedt als sectorale veldnorm randvoorwaarden om op verantwoorde wijze hier invulling aan te geven. In 'Zorginstellingen met hyperbare geneeskunde' zijn deze instellingen verdeeld naar gelang zij acute presentaties 24/7 kunnen opvangen én of zij ziekenhuiszorg kunnen leveren. Het overzicht wordt tenminste jaarlijks geüpdatet.

Kwaliteitskader Ambulancezorg op het water

Het Kwaliteitskader Ambulancezorg op het water (2017) is vastgesteld door AZN, de NVMMA en V&VN Ambulancezorg. 

Zorg op het water, dat doen we samen!

Wanneer iemand acuut zorg nodig heeft op het water, wie is dan bij de hulpverlening betrokken? En hoe verloopt de samenwerking? Daar geeft de animatie ‘Zorg op het water’ een antwoord op aan de hand van twee voorbeelden. Kustwacht, KNRM, Radio Medische Dienst, Meldkamers Ambulancezorg, RAV's en ketenpartners spannen zich samen in om zorg op het water en het land goed op elkaar te laten aansluiten. Elke zorgvraag en incidentsituatie zijn weer anders en vaak hebben regio’s eigen afspraken; daarom is het van belang om goed met elkaar af te stemmen wat waar gebeurt en hoe je elkaar kunt versterken.

Deze animatie is een gezamenlijk initiatief van de Kustwacht, de KNRM en Ambulancezorg Nederland. Zorg op het water, dat doen we samen! Bekijk 'm hier: