Complimenten, klachten en geschillen

Complimenten, klachten en geschillen

Wet Kwaliteit, klachten en geschillen zorg

De Wet Kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) is op 1 januari 2016 in werking getreden en vervangt de Kwaliteitswet Zorginstellingen en de Wet klachtrecht cliënten zorgsector. In de Wkkgz staat een aantal eisen benoemd die iedere zorgaanbieder moet realiseren op het gebied van klachten en geschillen.

Klachtenregeling RAV

Iedere RAV heeft een eigen klachtenregeling. Als een klacht is ingediend, neemt een klachtenfunctionaris de klacht in behandeling. De functionaris houdt de indiener van de klacht op de hoogte van de voortgang. De klachtenfunctionaris doet een onderzoek en vraagt relevante informatie op. Daarna volgt terugkoppeling naar de indiener. Informatie over de klachtenregeling van de RAV is te vinden op de website van de RAV’s.

Landelijke geschillencommissie ambulancezorg

Als een indiener niet tevreden is over de uitkomst van de klachtenafhandeling, kan de indiener zich richten tot de 'Geschillencommissie Ambulancezorg'. Alle RAV’s zijn aangesloten bij deze geschillencommissie. Op de website van de Geschillencommissie Ambulancezorg leest u welke klachten in aanmerking komen voor behandeling door de geschillencommissie en wat de procedures en voorwaarden zijn.

Tuchtklachten

Informatie over het indienen van een tuchtklacht is te vinden op de website van de Tuchtcolleges voor de Gezondheidszorg.