•  
 •  
 •  
 •  
 •  
Icoon Ketensamenwerking

Ketensamenwerking

 • Zorgpad elektrische thuiscardioversie
  Regio: Brabant Midden-West-Noord
  Met een haalbaarheidsonderzoek willen we aantonen dat een cardioversie prehospitaal uitgevoerd kan worden door de VS/PA. In samenwerking met een cardioloog van het JBZ ziekenhuis, een hoogleraar van de universiteit van Maastricht. De cardiolog selecteert 25 patiënten die hiervoor in aanmerking komen. Een dedicated ambulanceteam verzorgt de cardioversie, de VS verzorgt de sedatie en nazorg, in aanwezigheid van de medisch manager ambulancezorg.
  Statusupdate: in afwachting van goedkeuring Medisch Ethische Toetsings Commissie (METC).
  • Contactpersoon: Chris Bruggeman (c.bruggeman@ravbrabantmwn.nl)
  • Partner(s): RAV Brabant Midden-West-Noord, Universiteit Maastricht, JBZ-ziekenhuis, cardiologie
  • Doorlooptijd: METC-aanvraag ingediend; indien tijdig akkoord, dan afronding uiterlijk 1 juni 2024
  • Meer informatie: Contactinfo website
 • Afstemming mogelijkheden voor integrale zorgpaden
  Regio: Brabant Midden-West-Noord
  Vrije marge aanvraag voor aanschaf point of care testing apparaten, voor troponine bepaling thuis.
  • Contactpersoon: Chris Bruggeman (c.bruggeman@ravbrabantmwn.nl)
  • Partner(s): RAV Brabant Midden-West-Noord, JBZ (verkenning HART-C traject), ETZ (eerste verkenning meerwaarde lactaat bepaling bij trauma patiënten), Amphia (verkenning participatie RAV in thuiszorgteam Amphia)
  • Doorlooptijd: Waarschijnlijk start begin 2024: pilot in regio Brabant Noord in samenwerking m met ziekenhuizen aldaar en in afwachting reactie zorgverzekeraars
  • Meer informatie: Contactinfo website
 • Artica Trial
  Regio: Zeeland
  Ambulances vervoeren jaarlijks zo’n 200.000 mensen met pijn op de borst naar de Eerste Hart Hulp (EHH). In het ziekenhuis blijkt vervolgens dat 80 tot 90 procent van deze mensen geen hartprobleem heeft. Zij mogen weer naar huis. Cardiologen van het Radboudumc onderzochten de mogelijkheid om deze patiënten in eerste instantie thuis te onderzoeken, en alleen door te sturen bij een hoog risico op bijvoorbeeld een hartinfarct. Uit de resultaten blijkt dat ziekenhuisbezoek vaak niet nodig is, omdat er geen sprake is van een hartprobleem.
  • Contactpersoon: Fleur van de Velde (f.vande.velde@wittekruis.nl)
  • Partner(s): Witte Kruis Zeeland, RAV Gelderland-Midden, RAV Gelderland-Zuid, ZorgSaam, RAV Brabant-Midden-West-Noord
  • Doorlooptijd: -
  • Meer informatie: Contactinfo website
 • Mobiele zorg voor mensen met onbegrepen gedrag - Rapid Responder GGZ
  Regio: Fryslân
  Na een 112-melding is RAV Fryslân verantwoordelijk voor het beoordelen en eventueel vervoeren van personen met onbegrepen gedrag. Hiervoor wordt de Rapid Responder GGZ ingezet. Dit is een onopvallende personenbus met een chauffeur en een sociaal psychiatrisch verpleegkundige (SPV), die zeven dagen per week inzetbaar is tussen 12.00 uur en 24.00 uur.
  Resultaten: Een humane, toegankelijke en open benadering van mensen in (psychische) zorgnood; Ontlasting van ambulancediensten en politie; Leveren van de juiste zorg op de juiste plaats: de-escalatie ter plaatse (40%), doorverwijzing (en evt. vervoer) naar CBL, GGZ crisisdienst of eigen behandelaar (33%).
  • Contactpersoon: Bert Pronk (bert.pronk@kijlstra.nl)
  • Partner(s): Kijlstra Ambulancezorg, GGZ Friesland, GGD Friesland, Politie Noord Nederland district Fryslân, Friese gemeenten, Sociaal Domein Fryslân, Kijlstra Personenvervoer, Meldkamer Noord Nederland
  • Doorlooptijd: 2018 – 2022, (voorlopig) gecontinueerd als regulier zorgaanbod
  • Meer informatie: Contactinfo website
 • Samenwerking in Waddenzorg - Samenwerkingsovereenkomst ambulancezorg en huisartsen op Ameland
  Regio: Fryslân
  Spoedzorg op een eiland is anders, omdat er geen ziekenhuis binnen handbereik is. Door de komst van de ambulancehelikopter Medic01 (in 2016) was doorontwikkeling mogelijk naar een nieuw model voor de samenwerking tussen huisartsenpraktijken en ambulancedienst op Ameland.
  Resultaten: De samenwerking is uitgebreid en de dekking en paraatheid van spoedzorg verbeterd. Patiënten met een spoedeisende hulpvraag ontvangen de juiste zorg op de juiste plek, rekening houdend met de specifieke eilandsituatie en met de specifieke competenties van de huisartsenpraktijken en de ambulancedienst. In de situatie dat een ambulanceteam vanwege een inzet niet beschikbaar is voor een hulpverlening, is 24/7 een huisarts beschikbaar om in opdracht van de Meldkamer Ambulancezorg zo spoedig mogelijk ter plaatse te gaan en huisartsen(spoed)zorg te verlenen.
  De huisartsenpraktijken kunnen de ambulancedienst 24/7 via de MkA inroepen in consult of voor assistentie. Omgekeerd zijn ook de huisartsenpraktijken voor de ambulancedienst 24/7 beschikbaar voor afstemming en overleg over een patiënt.
  De ambulanceteams trainen en scholen jaarlijks samen met de huisartsen en hun praktijkmedewerkers. Onderwerpen en frequentie van de scholingen worden in samenspraak vastgesteld.
  • Contactpersoon: Carien van Well (carien.vanwell@kijlstra.nl)
  • Partner(s): Kijlstra Ambulancezorg
  • Doorlooptijd: 2018 – 2021, nu regulier
  • Meer informatie: Contactinfo website
 • Rapid Responder Huisartsengeneeskunde DrechtDokters
  Regio: Zuid-Holland Zuid
  Doel: Inzet van Rapid Hag als verbindende schakel tussen huisarts en ambulancezorg.
  • Contactpersoon: Hans Janssen (hjm.janssen@ravzhz.nl)
  • Partner(s): Ambulancedienst Zuid-Holland Zuid, DrechtDokters
  • Doorlooptijd: Pilot is afgerond in 2022 en nu duurzaam geïmplementeerd
  • Meer informatie: Contactinfo website
 • Subregionaal samenwerking RAV-MKA-Huisartsen Hoekse Waard / zorgcoördinatie
  Regio: Zuid-Holland Zuid
  Doel: Een pilot in de Hoeksche Waard waarbij de Meldkamer Ambulancedienst Zuid-Holland Zuid (MKA) een centrale coördinerende rol heeft bij de sub-acute zorg tijdens kantooruren met als doel om de patiënt sneller op de juiste plek de juiste zorg te verlenen en, in het kielzog daarvan, de huisarts te ontzorgen én de druk op de SEH’s te verminderen (niet onnodig insturen van patiënten) dan wel beter te spreiden.
  • Contactpersoon: Hans Janssen (hjm.janssen@ravzhz.nl)
  • Partner(s): Ambulancedienst Zuid-Holland Zuid, RAV-MKA-Huisartsen Hoekse Waard
  • Doorlooptijd: Voorbereidingen gestart in 2022, start pilot april 2023, evaluatie na 6 maanden
  • Meer informatie: Contactinfo website
 • Hybride inzet VS/ PA voor huisartsenzorg en ambulancezorg 
  Regio: Flevoland en Gooi en Vechtstreek
  Juiste zorg op de juiste plaats. Inzet VS/ PA op meldingen waar door triagist/ MKA centralist wordt ingeschat dat deze de benodigde diagnostiek/ zorgverlening kan leveren. Uniek is dat de VS/ PA tegelijk voor zowel huisarts als RAV inzetbaar is, voor maximale efficiency.
  • Contactpersoon: Dennis Thuis (d.thuis@ggdflevoland.nl)
  • Partner(s): RAV Flevoland, RAV Gooi en Vechtstreek, Medrie en Zilveren Kruis
  • Doorlooptijd: 2020-2025, stapsgewijze implementatie 
  • Meer informatie: Contactinfo website
 • Ketenbrede casuïstiekbespreking regio Rotterdam-Rijnmond
  Regio: Rotterdam-Rijnmond
  Bespreken van casuïstiek binnen de acute keten, met alle betrokken ketenpartners binnen de regio (SEH/HAP/GGZ/VVT/Ambulance). Om inzicht te krijgen in elkaars handelen en beweegredenen, elkaar te leren kennen en samen na te denken hoe iets mogelijk anders of beter kan.
  • Contactpersoon: Mischa Knol (mischa.knol@vr-rr.nl)
  • Partner(s): Ambulance Rotterdam-Rijnmond, ROAZ ZWN gaat hierin participeren en faciliteren in de toekomst
  • Doorlooptijd: Start 2023. Verdere ontwikkeling volgt i.s.m. het ROAZ. Streven is om driemaal per jaar bijeen te gaan komen
  • Meer informatie: Contactinfo website
 • I-Tel Alert
  Regio: IJsselland
  Bij CODE alarmering direct ook ziekenhuizen en huisartsenposten automatisch alarmeren om extra druk bij centralisten weg te nemen zijn we bezig om een extra scenario I-TEL te maken die gekoppeld is aan een CODE alarmering en die de CRICO van ketenpartners, zoals ziekenhuizen en huisartsenposten al vanaf start van de alarmering automatisch te alarmeren. Zo zijn deze direct meegenomen in de berichtgeving met het verzoek om direct hun eigen betrokken afdelingen in te lichten dat er een groot incident gaande is in de regio en besteld vervoer wellicht minder wordt en ze rekening dienen te houden met zelfverwijzers. Tevens dat ze niet moeten gaan bellen met de Meldkamer Ambulance maar zsm bericht krijgen dat er een LCMS GZ bericht klaar staat met alle info en ze daarin ook hun Medische Behandel Capaciteit van dat moment kunnen doorgeven.
  • Contactpersoon: Stephan ten Have (s.tenhave@ambulanceijsselland.nl)
  • Partner(s): Ambulance IJsselland
  • Doorlooptijd: -
  • Meer informatie: Contactinfo website
 • Ontwikkeling en implementatie van Push To Talk (PTT) met ketenpartners binnen zorgcoördinatie
  Regio: IJsselland
  Push To Talk is uitgerold in de ambulancezorg en binnen zorgcoördinatie wordt het nu breder ingezet onder de ketenpartners om direct inzet, communicatie met ketenpartners mogelijk te maken.
  • Contactpersoon: Stephan ten Have (s.tenhave@ambulanceijsselland.nl)
  • Partner(s): Ambulance IJsselland, Ambulance Oost en ketenpartners Medrie, VVT en Dimence (GGZ)
  • Doorlooptijd: Inmiddels gestart, maar er is (gezien sommige projecten uit meerdere fases bestaan) nog niets concreets te zeggen over een einddatum
  • Meer informatie: Contactinfo website