Arbeidsomstandigheden

Arbeidsomstandigheden

Goede arbeidsomstandigheden dragen ertoe bij dat medewerkers binnen de sector ambulancezorg op een productieve en gezonde manier hun werk kunnen doen. Werknemers in de ambulancezorg komen tijdens de uitoefening van hun vak in aanraking met diverse risico’s.

Deze risico’s en regels over hoe daarmee moet worden omgegaan, zijn te vinden in de Arbocatalogus Ambulancezorg. Onderwerpen als fysieke belasting, veiligheid, werkdruk en omgaan met traumatische ervaringen worden uitgebreid besproken.

De afspraken in de Arbocatalogus Ambulancezorg om veilig, gezond en plezierig werken mogelijk te maken, zijn gemaakt door de sociale partners in de sector. Deze afspraken zijn ook door de Nederlandse Arbeidsinspectie getoetst.

Beleidsinstrumenten fysieke belasting

De Arbowet omschrijft een globaal doel: fysieke belasting tijdens het werk mag geen gevaar voor de gezondheid opleveren. De ambulancezorgprofessional komt regelmatig in situaties terecht waarin geen optimale tilomstandigheden zijn, of in acute noodsituaties die om direct handelen vragen. Voor die situaties is het 0-1-2-principe ontwikkeld. Kern van dit principe is dat de medewerker kiest voor de bronaanpak van overbelasting, tenzij de werksituatie dit niet toelaat. De aanpak is uitgewerkt in de Praktijkrichtlijnen fysieke belasting ambulancezorg.

De TilThermometer brengt aan de hand van de Praktijkrichtlijnen fysieke belasting de fysieke (over)belasting van de ambulancezorgprofessional in kaart. Na het invullen ziet de medewerker of er sprake is van overbelasting en zo ja, hoe vaak en bij welke handelingen.

Met de BeleidsSpiegel checkt de medewerker of de RAV voldoet aan alle eisen die door de Arbocatalogus Ambulancezorg worden gesteld aan een goed beleid fysieke belasting.

Handboek bedrijfsopvangteams ambulancezorg

De RAV's werken al geruime tijd met collegiale opvang. Zo kunnen collega’s altijd ondersteund worden na het meemaken van een schokkende gebeurtenis.

Het collegiaal opvangteam binnen een ambulancedienst wordt het Bedrijfsopvangteam (BOT) genoemd. In samenwerking met BOT-leden van verschillende RAV's is het ‘Handboek bedrijfsopvangteams ambulancezorg’ ontwikkeld. Het handboek is gebaseerd op de Richtlijn Psychosociale Ondersteuning Geüniformeerden en geeft op een praktische manier inzicht in het uitvoeren van collegiale ondersteuning.

Risico Inventarisatie & Evaluatie

Een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) beschrijft de risico’s voor de veiligheid en gezondheid op de werkplek. Ook staan hierin welke maatregelen een werkgever neemt om deze risico’s te verminderen, het zogenaamde plan van aanpak. Elke werkgever is verplicht een RI&E op te stellen.

Voor de ambulancesector is een branche RI&E beschikbaar. Deze branche RI&E is vastgesteld door sociale partners in de sector. Het instrument is afgestemd op de veelvoorkomende risico’s in de branche. De branche RI&E bestaat uit een handleiding en een vragenlijst. De vragenlijst is zowel in Word als Excel beschikbaar.
Met het Excel document kan tevens een Plan van Aanpak worden opgesteld.

Meer algemene informatie over gezond en veilig werken is te vinden op het Arboportaal van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en op het SER Arboplatform.