Arbeidsmarktbeleid

Arbeidsmarktbeleid

De ambulancesector wil ook in de toekomst beschikken over voldoende bekwame en gemotiveerde medewerkers. Het is dan ook belangrijk dat er aandacht is voor arbeidsmarktbeleid.

Sinds 2018 wordt de functie van Ambulanceverpleegkundige meegenomen in de ramingen van het Capaciteitsorgaan. Het blijkt dat door diverse ontwikkelingen er beperkter aanbod is voor een groeiend aantal vacatures voor de functie van ambulanceverpleegkundige, met als gevolg dat tekorten kunnen ontstaan. Er moet dus door RAV’s een forse inspanning worden geleverd om ook in de komende jaren voldoende professionals beschikbaar te hebben. Dit geldt ook voor de verpleegkundig centralisten op de meldkamers ambulancezorg.

Er is ingezet op het vergroten van de vijver door het creëren van instroommogelijkheden in de CZO-opleiding tot Ambulanceverpleegkundige voor niet gespecialiseerde verpleegkundigen. Daarnaast kunnen medisch hulpverleners die de Bacheloropleiding Medische Hulpverlening succesvol hebben afgerond in de ambulancezorg aan de slag. Verder is zowel regionaal als landelijk de samenwerking met ketenpartners geïntensiveerd op dit onderwerp. Bijvoorbeeld door het bieden van combi-banen samen met ziekenhuizen. De krapte is namelijk niet exclusief voor de ambulancezorg, maar speelt in de gehele (acute) zorgsector. Momenteel wordt er door de sector fors meer opgeleid dan de voorgaande jaren. Op deze manier werken we aan een structurele oplossing voor de arbeidsmarktkrapte.