Arbeidsmarktbeleid

Arbeidsmarktbeleid

De ambulancesector wil ook in de toekomst beschikken over voldoende bekwame en gemotiveerde medewerkers. Het is dan ook belangrijk dat er aandacht is voor arbeidsmarktbeleid.

In 2016 heeft Kiwa Carity in opdracht van Ambulancezorg Nederland een arbeidsmarktanalyse uitgevoerd. Sinds 2018 wordt de functie van Ambulanceverpleegkundige meegenomen in de ramingen van het Capaciteitsorgaan. Het blijkt dat door diverse ontwikkelingen er beperkter aanbod is voor een groeiend aantal vacatures voor de functie van ambulanceverpleegkundige, met als gevolg dat tekorten kunnen ontstaan. Er moet dus door RAV’s een forse inspanning worden geleverd om ook in de komende jaren voldoende professionals beschikbaar te hebben.

Er is een aanpak ontwikkeld en vanaf 2017 is er met name ingezet op het vergroten van de vijver door het verbreden van de instroommogelijkheden in de CZO-opleiding tot Ambulanceverpleegkundige en het creëren van mogelijkheden voor de inzet van de Bachelor medisch hulpverlener (BMH) in de ambulancezorg. Op basis van een sectoraal kader voor de inzet van de BMH in de Ambulancezorg wordt momenteel ervaring opgedaan met deze nieuwe groep professionals. Verder is zowel regionaal als landelijk de samenwerking met ketenpartners geïntensiveerd op dit onderwerp. De krapte is namelijk niet exclusief voor de ambulancezorg, maar speelt in de gehele (acute) zorgsector. Momenteel wordt er door de sector fors meer opgeleid dan de voorgaande jaren. Op deze manier werken we aan een structurele oplossing voor de arbeidsmarktkrapte.

In de hiernaast getoonde factsheets zijn de belangrijkste elementen uit de analyses en de aanpak samengevat.