Zorgcoördinatie: de juiste zorg, door de juiste zorgverlener, op het juiste tijdstip, op de juiste plek

16-05-2019
  • Zorgcoördinatie: de juiste zorg, door de juiste zorgverlener, op het juiste tijdstip, op de juiste plek/

Zorgcoördinatie: de juiste zorg, door de juiste zorgverlener, op het juiste tijdstip, op de juiste plek

De ambulancezorg staat al geruime tijd onder druk. In de visie 2025 beschrijft AZN hoe aan deze druk het hoofd kan worden geboden. De verschillende uitgangspunten uit de visie vormen de basis voor de beleidsmatige en inhoudelijke ontwikkeling van de ambulancesector in de komende jaren. In dit nieuwsbericht leest u op hoofdlijnen meer over de visie, het actieplan ambulancezorg, zorgcoördinatie en de pilots zorgcoördinatie.

Visie Ambulancezorg Nederland

In de AZN visie 2025 en in het meerjarenbeleidsplan 2018-2021 onderscheidt AZN twee kernthema’s: zorgcoördinatie en mobiele zorg met én zonder vervoer. Om de visie te kunnen realiseren is het van belang te investeren in de samenhang binnen de keten van acute zorg.

Actieplan ambulancezorg

Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en Ambulancezorg Nederland (AZN) hebben de handschoen opgepakt om de druk in de acute en ambulancezorg het hoofd te bieden. De drie partijen hebben samen ‘het actieplan ambulancezorg’ opgesteld (het actieplan is op 12 november 2018 ondertekend door alle partijen). Informatie over het hoe en waarom van het actieplan vind je hier: https://www.ambulancezorg.nl/themas/actieplan-ambulancezorg

Wil je in 1 oogopslag meer weten over de aanleiding, doel, uitvoering en hoofdthema’s van het actieplan, bekijk dan de factsheet actieplan 2018-2021.

Samenwerken in de keten

Een van de belangrijkste pijlers uit het actieplan én in de toekomstvisie van AZN is samenwerken in de keten. Optimale samenwerking in de keten maakt dat de patient de juiste zorg, op de juiste plaats, door de juiste zorgverlener, op het juiste moment ontvangt. Dit is niet alleen prettiger voor de patiënt, maar maakt ook dat de acute zorg doelmatiger en efficiënter wordt.

Om betere samenwerking in de keten te kunnen realiseren, is het van belang dat alle activiteiten van de verschillende ketenpartners in de acute zorg gezamenlijk georganiseerd worden. Denk hierbij aan activiteiten als triëren, afstemmen, regisseren en bewaken van de uitvoering van de zorgverlening aan de patiënt. Activiteiten die nu nog zelfstandig, vanuit het eigen domein, worden georganiseerd door de verschillende zorginstellingen.

Zorgcoördinatie

De ambulancesector ziet zorgcoördinatie als een oplossing om de gewenste optimale samenwerking in de acute zorgketen te realiseren. Zo kunnen de verschillende zorgaanbieders in een mogelijk toekomstig zorgcoördinatiecentrum op regionale schaal 24/7 hun activiteiten gezamenlijk organiseren en coördineren. Hierdoor ontstaat samenhang.

Binnen een eventueel toekomstig zorgcoördinatiecentrum zijn de activiteiten gericht op het op één plek regisseren, afstemmen en bewaken van de organisatie en de uitvoering van de zorgverlening aan de patiënt met een acute zorgvraag.

Alle partijen in de acute zorgketen hebben hierbij het gemeenschappelijke doel patiënten met een acute zorgvraag de juiste zorg, door de juiste zorgverlener, op het juiste tijdstip, op de juiste plek te verlenen. Voor de patient betekent dit niet alleen sneller de juiste zorg, door de juiste zorgverlener op de juiste plaats, maar ook dat hij of zij met alle acute zorgvragen terecht kan bij één punt: het zorgcoördinatiecentrum.

Site AZN: Zorgcoördinatie

Animatie Zorgcoördinatie

Onze ideeën over zorgcoördinatie hebben we ook gevisualiseerd in de animatie hieronder:

Pilots

Om het concept zorgcoördinatie in de praktijk te beproeven worden drie pilots ingericht. Dit is ook één van de actiepunten in het actieplan ambulancezorg. Tijdens de pilots wordt onderzocht wat zorgcoördinatie bijdraagt aan het optimaliseren van de instroom in de acute zorg. De basis van de pilots is samenwerking tussen ambulancezorg en huisartsenpost(en), aangevuld met minimaal één partner (VVT/wijkverpleging of acute ggz) én goede afstemming met de regionale ziekenhuizen.

In 2019 vinden de voorbereidingen op de pilots plaats. De RAV’s zijn in het voorjaar van 2019 geïnformeerd over de voorwaarden waaraan de pilots moeten voldoen, zodat ze die voorwaarden als uitgangspunt kunnen nemen tijdens de gesprekken over zorgcoördinatie binnen de eigen regio. Bureau IG&H is aangesteld als externe projectleider en begeleidt en ondersteunt het volledige proces rond de pilots, van bepaling en inrichting tot en met uitvoering en effectmeting.

Meer informatie & informeren RAV

Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van zorgcoördinatie en/of de pilots worden door gepubliceerd in de AZN nieuwsbrief (online) of toegevoegd aan het thema ‘zorgcoördinatie’ op de AZN-website. Alle nieuwsberichten uit de AZN nieuwsbrief zijn terug te vinden onder het menu ‘Nieuws’ op de AZN site.

Meer informatie?

Heeft u naar aanleiding van dit artikel vragen of wilt u meer weten? Stuur dan een mail naar secretariaatazn@ambulancezorg.nl.