09-11-2023

Visitatiebezoeken ambulancesector: continu leren en verbeteren

Een leereffect voor de gehele ambulancesector, zodat Regionale ambulancevoorzieningen (RAV’s) de kwaliteit van de ambulancezorg waar nodig verder kunnen verbeteren. Dat is de doelstelling van het visitatietraject in de ambulancesector. Als gevolg van de Wet ambulancezorgvoorzieningen (Wazv) organiseert elke RAV één keer in de vijf jaar een visitatie. RAV’s kunnen met de bevindingen die worden opgedaan tijdens de visitaties van elkaar leren en de patiëntenzorg waar nodig verder verbeteren.

De visitatiebezoeken worden afgelegd door een visitatiecommissie bestaande uit een onafhankelijk voorzitter en commissieleden die werkzaam zijn bij verschillende RAV’s. De commissie krijgt tijdens haar visitaties een kijkje in de zorgkeuken van collega-RAV’s en ziet onder meer hoe deze RAV’s patiëntenzorg bieden. Tijdens de visitaties vormen de zeven pijlers van de Nota goede ambulancezorg* steeds de leidraad.

Drie pilot regio’s

RAV Fryslân, Ambulance Rotterdam-Rijnmond en Ambulance IJsselland zijn de drie pilotregio’s die dit jaar meededen aan de eerste proefvisitaties. RAV Fryslân mocht het spits afbijten. Arno Overduin, manager stafbureau RAV Fryslân: “We hadden gehoopt dat het gesprek met de visitatiecommissie open en met herkenning zou zijn. Dit was zeker het geval. Ervaringen werden gedeeld, waarbij er ook kritische vragen konden worden gesteld, met veel aandacht voor de inhoud.” Inmiddels heeft ook een visitatiebezoek plaatsgevonden bij Ambulance Rotterdam-Rijnmond en Ambulance IJsselland.

Visitatieverslag

Na de visitatie stelt de commissie een uitgebreid verslag en een samenvatting op. In deze documenten worden de tijdens de visitatie besproken thema’s, maar ook de successen, kansen en actie- en/of leerpunten voor de bezochte RAV opgenomen. Met deze inzichten kunnen de gevisiteerde RAV’s hun kwaliteitsbeleid en -instrumenten waar nodig bijstellen. Conform de Wazv deelt de RAV het eigen verslag met het ministerie van VWS en publiceert de RAV het verslag op de eigen website. Ook AZN publiceert alle visitatieverslagen op haar website, als onderdeel van het Sectorkompas ambulancezorg. Alle RAV’s kunnen zo kennis nemen van elkaars verslagen en zo van elkaars successen en verbeterpunten leren. Alles met het doel de kwaliteit van de ambulancezorg te borgen en waar nodig te verbeteren. In 2024 staan weer 3 à 4 nieuwe visitatiebezoeken op de planning.

Meer informatie

Wilt u naar aanleiding van dit artikel meer weten over de visitaties of heeft u vragen? Neem dan contact op via a.vanderweerd@ambulancezorg.nl.

Download hier de visitatieverslagen

*De zeven pijlers nota goede ambulancezorg: goed zorgbestuur, beschikbare en bereikbare zorg, samenwerking in de keten, professionaliteit en medisch management, HR-beleid, continu verbeteren en patiënt centraal.