06-11-2018

Principeakkoord cao ambulancezorg gereed

Vandaag is het principeakkoord voor de cao ambulancezorg ondertekend door Ambulancezorg Nederland (AZN) en vakbond CNV Zorg & Welzijn. Hieronder een kort en bondige samenvatting van de afspraken die gemaakt zijn in het principeakkoord.

Samenvatting

 • De nieuwe cao voor 2019 kent een looptijd van een jaar.
 • Alle medewerkers ontvangen in januari 2019 een uitkering van 4% van het jaarsalaris als compensatie voor het uiteen lopen van de arbeidsvoorwaarden binnen de acute zorg in 2018.
 • Per 1 januari 2019 krijgen medewerkers in de kernfuncties een substantiële loonsverhoging van ruim 6%, omdat de loonschalen van de cao-ziekenhuizen dan worden toegepast (zie bijlage A).
 • Per 1 januari 2019 krijgen medewerkers in de overige (niet-kern)functies een substantiële verhoging omdat de inpassingsnummers van de cao-ziekenhuizen (zie bijlage B) dan worden toegepast.
  Bijvoorbeeld: een medewerker die nu in schaal 6, trede 11 is ingeschaald, gaat van € 2632 naar € 2797 bruto salaris per maand (omgerekend een loonsverhoging van ruim 6%).
 • Na 1 april 2019 volgt wederom loonsverhoging (boven op de 6%), omdat de salarisverhogingen en eenmalige uitkeringen die voor de nieuwe cao-ziekenhuizen worden gemaakt, gevolgd worden in de cao ambulancezorg.
 • Het protocol functiewaardering en functieboek met beschrijvingen wordt voor 1 oktober 2019 vastgesteld, waarna overleg plaatsvindt over de gevolgen voor de inschalingen en salarisperspectieven. 
 • De vakantietoeslag wordt verhoogd van 8 naar 8,33%.
 • De huidige onregelmatigheidstoeslagregeling uit de cao ambulancezorg blijft nog van kracht, totdat het verschil met de cao-ziekenhuizen regeling als gevolg van de cao loonstijgingen van de ziekenhuizen is genivelleerd.
 • Nieuw beleid volgt op het gebied van Duurzame inzetbaarheid met onder meer een vitaliteitspact voor vervroegde uitstroom of deeltijdpensioen per 2020.
 • De reiskostenregelingen worden vereenvoudigd met een vergoeding van € 0,19 per kilometer en worden beter afgestemd op de daadwerkelijk gereden kilometers.

Vervolg

Op 21 november a.s. is duidelijk of de achterbannen hebben ingestemd met het principeakkoord. Indien beide partijen akkoord zijn wordt het principeakkoord omgezet in een definitief cao-akkoord. Het nieuwe cao-boekje wordt vervolgens gepubliceerd op de website van AZN. Daarna kunnen werkgevers en cao-partijen aan de slag met de uitvoering van de afspraken.