Onderzoeksagenda Ambulancezorg

26-04-2021

Onderzoeksagenda Ambulancezorg 2021-2026 een feit

Het lectoraat Acute Intensieve Zorg (LAIZ) van de hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) heeft in opdracht van AZN en in samenwerking met diverse beroepsverenigingen binnen en buiten de ambulancezorg, de landelijke Onderzoeksagenda Ambulancezorg 2014-2018 herijkt. Uitgangspunten voor de herijking waren de ontwikkelingen in de ambulancezorg en acute zorgketen. Hiermee is de onderzoeksagenda ambulancezorg 2021-2026, ‘Ambulancezorg gevoed door onderzoek’ die zes onderzoeksthema’s en diverse beleidsdoelstellingen bevat, een feit.

Methode van onderzoek

De herijking van de onderzoeksagenda 2014-2018 is in verschillende stappen uitgevoerd. Zo vond een documentanalyse en een literatuuronderzoek naar wetenschappelijke publicaties binnen het vakgebied tussen 2015 en 2020 plaats. Vervolgens is via een landelijke veldraadpleging nagegaan hoeveel, en welke, onderzoeken er bij de 25 RAV’s plaatsvinden. De resultaten zijn middels een Delphi-studie voorgelegd aan een panel van 62 stakeholders uit het vakgebied. Zij brachten in drie ronden prioritering en budgettering aan. Het Delphi-panel bestond uit ambulancezorgprofessionals, andere relevante functionarissen uit de RAV’s en de belangrijkste ketenpartners. De respons gedurende de drie rondes was zeer hoog (94%-100%).

Zes onderzoeksthema’s

De herijking van de onderzoeksagenda resulteerde in de zes onderstaande onderzoeksthema’s:

  • registratie en (digitale) uitwisseling van patiëntgegevens in de acute zorgketen;
  • mobiel zorgconsult;
  • zorgcoördinatie;
  • samenwerking met partners binnen het zorgdomein;
  • zorgdifferentiatie;
  • triage en urgentie-indeling. 

Daarnaast is de groep van ‘kwetsbare ouderen’ gedefinieerd als een ‘special interest group’.

Onderzoek is essentieel

Han Noten, voorzitter Ambulancezorg Nederland, is duidelijk over het belang van de herijkte onderzoeksagenda en de implementatie: “Onderzoek is van essentieel belang voor de sector. De agenda is een volgende stap naar volwassenheid. Een volwassen sector durft zichzelf vragen te stellen, ook als deze ingewikkeld zijn. En een volwassen sector is nieuwsgierig naar de antwoorden, ook als deze ‘ongemakkelijk’ zijn. Investeren in wetenschappelijk onderzoek in de ambulancezorg is dus essentieel om de ambulancezorg verder te professionaliseren, kenniscreatie en -deling in de sector te stimuleren en om de evidence base van de ambulancezorgverlening te versterken”.

Aanbevelingen en implementatieadviezen

Zorgvuldige implementatie van de herijkte Landelijke Onderzoeksagenda Ambulancezorg 2021-2026 is belangrijk. Een (meer)jaren implementatieplan bij de Landelijke Onderzoeksagenda Ambulancezorg 2021-2026 is daarom een must. De hoofdaanbeveling is dan ook dat er een implementatieplan ontwikkeld moet gaan worden. De wetenschapscommissie ambulancezorg en Adviescommissie zorgzaken van AZN pakken hiertoe de handschoen op.

Meer informatie

Heeft u naar aanleiding van dit bericht vragen of wilt u meer weten? Neem dan contact op met Margreet Hoogeveen, programmamanager Ambulancezorg Nederland.