15-04-2019
  • Onderzoek naar urgenties in ambulancezorg en eerste lijns acute zorg/

Onderzoek naar urgenties in ambulancezorg en eerste lijns acute zorg

De Taskforce Urgenties sprak op 11 april 2019 met onderzoekers Nanne Bos en Marlon Rolink van het Nivel over hun (nog lopende) onderzoek naar urgenties in de ambulancezorg en eerstelijns acute zorg. Daarbij is ingezoomd op de bevindingen over Denemarken, Wales, Zweden en Canada. Straks met ketenpartners en patiëntenvertegenwoordigers samen weer verder kijken naar mogelijkheden voor het doorontwikkelen van urgenties.

Actieplan ambulancezorg

In het actieplan ambulancezorg is bij de uitleg over de actiepunten bij 'optimale inzet van ambulancezorg' het volgende te lezen: 
'Het doel van triage en urgentie-indeling is te komen tot inzet van de juiste zorgverlener op het juiste moment bij de patiënt, met een voor de patiënt zo optimaal mogelijke uitkomst. Binnen de ambulancezorg geeft de urgentie de mate van spoedeisendheid van een inzet aan. Er is een onderscheid tussen Al, A2, en B-urgentie. Er is behoefte aan verder gedifferentieerde urgenties om de acute zorgvraag van patiënten gerichter te kunnen classificeren en daarmee de ambulancezorg verder te optimaliseren. Op basis van onderzoek naar (medische) onderbouwing bij de gehanteerde urgentieclassificatie in en buiten Nederland ontwikkelt de ambulancesector een landelijk eenduidige en optimale urgentieclassificatie op basis waarvan de vraag naar en inzet van ambulancezorg op een meer genuanceerde wijze worden beoordeeld en toegekend. Hierbij wordt rekening gehouden met de urgentieclassifcaties die elders binnen de acute en eerstelijnszorg worden gebruikt.