28-09-2020

Onderzoek naar Lerend zorgsysteem acute zorg van start

Aanleiding

Patiënten met acute zorgvragen kunnen worden behandeld door verschillende zorgaanbieders in de spoedzorgketen, waaronder de huisarts en regionale ambulancezorgvoorzieningen (RAV’s). Door registratiegegevens van de verschillende zorgaanbieders in de spoedzorgketen samen te brengen, kan inzicht worden verkregen in de zorgpaden van patiënten door de keten. Dit maakt het voor de ketenpartners mogelijk gezamenlijk de inrichting van de zorg voor de patiënt verder te optimaliseren. Op deze wijze wordt een zogenaamd ‘lerend zorgsysteem acute zorg’ ingericht.

Haalbaarheidsstudie deel 1

In opdracht van Ambulancezorg Nederland (AZN) heeft het Nivel in 2018-2019 op basis van onderzoek onderbouwd dat het technisch en juridisch mogelijk is om zorgdata vanuit de ambulancezorg en de huisartsenzorg te combineren. Deze gegevens kunnen worden hergebruikt voor onderzoek en monitoring van de zorgpraktijk en beleid. Het gaat om zorgdata die routinematig vastgelegd worden tijdens de zorgverlening. Daarnaast kan onderzoek met deze gegevens een stimulans zijn om tot een meer eenduidige en kwalitatief goede registratie te komen. Op basis van de haalbaarheidsstudie en aanbevelingen van het Nivel heeft AZN besloten tot een inhoudelijk vervolgonderzoek.

Doel van het vervolgonderzoek

Het doel van de vervolgstudie is om met gekoppelde gegevens van huisartsen, huisartsenposten en RAV’s de zorgpaden van patiënten binnen de spoedzorgketen en (mogelijke) regionale verschillen daarin inzichtelijk te maken.

Uitvoering van het onderzoek

Voor het onderzoek leveren acht RAV’s verspreid over Nederland gegevens aan. Deze gegevens koppelt het Nivel aan gegevens van huisartsenpraktijken en huisartsenposten die deelnemen aan Nivel Zorgregistraties Eerste lijn. De resultaten worden in mei 2021 gepubliceerd.

Betrokken ketenpartners

Bij het onderzoek naar een lerend zorgsysteem acute zorg zijn de ketenpartners InEen, V&VN Ambulancezorg, Patiëntenfederatie Nederland en Nederlandse Vereniging van Medisch Managers Ambulancezorg betrokken.

Meer informatie

Voor meer informatie over het onderzoek Lerend Zorgsysteem Acute zorg kunt u contact opnemen met Margreet Hoogeveen, programmamanager Ambulancezorg Nederland.