30-03-2021
  • Kwaliteitskader Ambulancezorg rondom psychiatrische beoordeling /

Kwaliteitskader Ambulancezorg rondom psychiatrische beoordeling

Het Kwaliteitskader Ambulancezorg rondom psychiatrische beoordeling is ontwikkeld in samenwerking met de NVMMA, V&VN Ambulancezorg, MIND, de Nederlandse ggz en Zorgverzekeraars Nederland. De andere betrokkenen (Politie, NVvP, InEen, LNAZ, NVSHA) zijn via een feedbackronde geconsulteerd.

In de zomer van 2020 heeft het Ministerie van VWS besloten dat Regionale Ambulancevoorzieningen (RAV’s) verantwoordelijk blijven voor de regie van passende mobiele zorg voor en na psychiatrische beoordeling. Voor de RAV’s houdt dit in dat zij binnen hun regio afspraken dienen te maken met ketenpartners en zorgverzekeraars over het kwalitatief goed en doelmatig inrichten van passend mobiele zorg met psychiatrische hulpverlening vóór en ná psychiatrische beoordeling. RAV’s kunnen daarbij eventueel een onderaannemer inschakelen. Deze verantwoordelijkheid is per 1 januari 2021 formeel van kracht geworden.

Voor de kwaliteitseisen en samenwerkingsafspraken voor deze vorm van ambulancezorg zijn de geldende sectorale en juridische kaders van toepassing. Voor de specifieke kwaliteits- en samenwerkingsafspraken is afgesproken een kwaliteitskader te ontwikkelen. Hiervoor zijn het kwaliteitskader Mobiele zorg vóór psychiatrische beoordeling (vastgesteld in april 2020) en het concept kwaliteitskader Mobiele zorg ná psychiatrische beoordeling (ontwikkeld in opdracht van MIND) geïntegreerd. 

Voor de patiëntengroepen waarop dit kwaliteitskader van toepassing is, zijn met ketenpartners ook specifieke afspraken gemaakt, zoals in de Generieke module Acute psychiatrie en de modellen melding en vervoer. Deze afspraken zijn in dit kwaliteitskader verwerkt.

Vragen of meer informatie?

Voor vragen over het Kwaliteitskader Ambulancezorg rondom psychiatrische beoordeling kunt u contact opnemen met Margreet Hoogeveen,