Informatiestandaard voor het ophalen medische gegevens uit huisartsdossier voor spoedzorg gereed

05-08-2020
  • Informatiestandaard voor het ophalen medische gegevens uit huisartsdossier voor spoedzorg gereed/

Informatiestandaard voor het ophalen medische gegevens uit huisartsdossier voor spoedzorg gereed

SEH-artsen, ambulanceverpleegkundigen, verpleegkundige centralisten kunnen de professionele samenvatting (PS) van de patiënt uit het huisartsdossier opvragen. Met deze extra informatie kunnen zorgverleners de melding adequaat afhandelen en de juiste spoedzorg verlenen.

Een spoedpatiënt kan vaak niet de medische informatie over zichzelf geven. Daarom is in de richtlijn ‘Gegevensuitwisseling tussen huisarts, huisartsenpost, ambulancedienst en spoedeisende hulp’ vastgelegd dat SEH-artsen, ambulanceverpleegkundigen en verpleegkundige centralisten een samenvatting van de medische gegevens uit het huisartsdossier mogen ophalen. Doordat spoedzorg 24/7 actief is, moeten acute zorgverleners op ieder tijdstip van de dag toegang hebben tot deze gegevens. De vernieuwde informatiestandaard Acute Zorg maakt dit mogelijk.

Nieuwe overdrachten

Met het beschikbaar komen van de informatie uit het huisartsdossier krijgen SEH-artsen, ambulanceverpleegkundigen, verpleegkundige centralisten inzage in de recente medische gegevens, zoals klachten, aandoeningen, medicatiegegevens (tot 4 maanden terug) en meetwaarden (afgelopen 4 maanden). De SEH-zorgverleners en ambulanceverpleegkundigen hebben daarnaast ook inzage in de contra-indicaties en geneesmiddelovergevoeligheden van de patiënten.

Implementatie

De implementatie van de nieuwe overdrachten gaat niet van zelf. Dit ligt hoofdzakelijk in handen van de RAV’s (ambulancediensten), huisartsen en ziekenhuizen. Zij zijn aan zet om het besluit te nemen om de overdrachten te implementeren in hun zorgprocessen en informatiesystemen. Na het nemen van deze besluiten moeten de ICT-leveranciers de opdracht krijgen van de zorgorganisaties om de overdrachten in te bouwen in de informatiesystemen. Als de ICT-leveranciers de berichten hebben ingebouwd dan kwalificeert Nictiz hun informatiesystemen voor de overdrachten. Hiervoor staat een kwalificatieomgeving bij Nictiz beschikbaar. Dit proces kan nu worden gestart. Na kwalificatie kunnen de overdrachten geïmplementeerd worden in de praktijk. Voor het ophalen van de gegevens moet een juiste toestemmingsvraag voor patiënten geformuleerd worden zodat voor elke zorgverlener duidelijk is van wie de gegevens ingezien mogen worden en van wie niet.

Landelijk programma

Het opvragen van de professionele samenvatting (PS) is een onderdeel van de overdrachten die beschreven staan in de richtlijn ‘Gegevensuitwisseling tussen huisarts, huisartsenpost, ambulancedienst en spoedeisende hulp’. VZVZ, AZN, LHV-kring Twente, ROAZ Euregio en ZorgNetOost bereiden reeds een pilot in Twente voor waarin de PS door ambulanceverpleegkundigen wordt opgevraagd. In opdracht van InEen en de Patiëntenfederatie bereiden Nictiz en VZVZ een landelijk programma voor dat betrokken partijen faciliteert met de implementatie en ingebruikname. In proeftuinen wordt de technologie onderzocht.

Samenwerking

De overdrachten voor de professionele samenvatting zijn tot stand gekomen in samenwerking met de organisaties: Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), Ambulancezorg Nederland (AZN), de Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Artsen (NVSHA), de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), vereniging van organisaties voor eerstelijnszorg (InEen), Koepel van HIS-gebruikersverenigingen (NedHIS) en Nictiz.

Meer informatie

U vindt de nieuwe overdrachten op de website van Nictiz bij de informatiestandaard acute zorg. Neem voor meer informatie over de informatiestandaard contact op met Gert Koelewijn via e-mail of twitter.

Het aanspreekpunt binnen Ambulancezorg Nederland is Judy Westerveld, mail: j.westerveld@ambulancezorg.nl