Bachelor Medisch Hulpverleners in de ambulancezorg

15-01-2017

Bachelor Medisch Hulpverleners in de ambulancezorg

Bachelor Medisch Hulpverleners die de Bacheloropleiding Medische Hulpverlening (BMH) succesvol hebben afgerond, kunnen vanaf mei 2017 ook aan de slag in de ambulancezorg. De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft in april 2017 toestemming gegeven voor een experimenteerperiode van maximaal vijf jaar waarmee de benodigde juridische voorwaarden in het kader van de Wet BIG tijdens het experiment geregeld zijn. De medisch hulpverlener ambulancezorg verleent patiënten dezelfde zorg als de ambulanceverpleegkundige en volgt hierbij het Landelijk Protocol Ambulancezorg (LPA). Patiënten kunnen er dus op vertrouwen dat de zorg van dezelfde kwaliteit is en dat deze aansluit bij de huidige wet- en regelgeving die geldt in de sector ambulancezorg.

Krapte arbeidsmarkt ambulancezorg

De sector ambulancezorg is tevreden met het feit dat de benodigde juridische inbedding nu eveneens is geregeld voor de medisch hulpverlener ambulancezorg. Hierdoor is het mogelijk om ervaring op te doen met deze professionals. Zeker gezien de huidige situatie op de arbeidsmarkt waarin er ook binnen de ambulancezorg een tekort dreigt te ontstaan aan gespecialiseerde zorgprofessionals, net als in andere zorgsectoren. Daarnaast neemt de vraag naar ambulancezorg al een aantal jaren toe. Ook stroomt de komende jaren een deel van de ambulanceverpleegkundigen uit de sector door het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. De inzet van de nieuwe functie van medisch hulpverlener ambulancezorg is aldus een van de mogelijke oplossingen om deze dreigende tekorten in de ambulancezorg op te vangen. Open en bekijk de AZN factsheet Arbeidsmarkt Ambulancezorgprofessionals:

Introductie via een pilot

De introductie van de nieuwe functie medisch hulpverlener ambulancezorg in de ambulancezorg verloopt via een pilot. Hiervoor is een Landelijk Kader ontwikkeld waardoor aspecten als uniformiteit en eenduidigheid in relatie tot kwaliteit en patiëntveiligheid zijn geborgd. Deze pilot wordt sectoraal gemonitord en indien nodig of gewenst bijgesteld. Op deze manier borgt de sector dat de verleende zorg veilig en van goede kwaliteit is en dat deze voldoet aan de vigerende wet- en regelgeving. In het sectorale kader zijn ook afspraken gemaakt over een traineeprogramma voor de medisch hulpverleners ambulancezorg.

Traineeprogramma

Met alleen een Hbo-getuigschrift van de Bacheloropleiding Medische Hulpverlening is het niet mogelijk om direct zelfstandig aan de slag te gaan in de ambulancezorg. Aanvullend op de bacheloropleiding dient een uitgebreid inwerkprogramma binnen de ambulancezorg te worden gevolgd. Dit inwerkprogramma krijgt vorm binnen een traineetraject dat is ontwikkeld zodat de medisch hulpverlener ambulancezorg voldoende praktijkervaring in de acute zorg kan opdoen. Ervaren werkbegeleiders staan de medisch hulpverlener ambulancezorg bij tijdens het traineetraject. Nadat het traineeprogramma met succes is doorlopen, kan de medisch hulpverlener ambulancezorg zelfstandig aan de slag in de ambulancezorg. De inhoud van het traineeprogramma is niet vrijblijvend. Het programma moet voldoen aan specifieke criteria die zijn opgenomen in het ‘Sectoraal kader pilot Bachelor medisch hulpverlener ambulancezorg, november 2016

Over het experiment

Het experimenteertraject met de Bachelor Medische Hulpverlener (BMH) start vanuit Artikel 36a van de Wet BIG. Bachelor Medisch Hulpverleners krijgen tijdens het experiment tijdelijk de zelfstandige bevoegdheid toegekend waarmee zij een beperkt aantal aangewezen voorbehouden handelingen mogen verrichten. Zo kan worden onderzocht of die zelfstandige bevoegdheid vanuit het oogpunt van doelmatigheid, kwaliteit van zorg en patiëntveiligheid daadwerkelijk noodzakelijk en effectief is. Een onafhankelijk onderzoeksinstituut monitort het experiment en evalueert dat aan het einde van het traject. Op basis van de onderzoeksresultaten besluit de minister van VWS of, en zo ja, op welke wijze na afloop van dit vijfjarige experiment de zelfstandige bevoegdheid voor de Bachelor Medisch Hulpverlener in de Wet BIG wordt geregeld.

Meer informatie

Heeft u naar aanleiding van dit artikel nog vragen, of wilt u meer weten? Neem dan contact op met Betty van der Roest, programmamanager bij Ambulancezorg Nederland, via b.vanderroest@ambulancezorg.nl.