28-02-2020
  • Ambulancezorg stelt verbeterde urgentie-indeling op als basis voor impactanalyse/

Ambulancezorg stelt verbeterde urgentie-indeling op als basis voor impactanalyse

De Taskforce Urgenties heeft onlangs een voorstel voor een verbeterde urgentie-indeling in de ambulancezorg opgesteld. Deze maand heeft de ledenvergadering van AZN ingestemd met dit advies. SiRM zal, in opdracht van AZN, een uitgebreide impactanalyse uitvoeren op basis van de adviesnota met de verbeterde urgentie-indeling. De uitkomsten bepalen of de verbeterde urgentie-indeling definitief ingevoerd kan worden en wat hier voor nodig is bij de ambulancesector en haar stakeholders.

Prioriteren op basis van medisch-logisch redeneren

Ambulancezorg Nederland (AZN) wil de huidige urgentie-indeling optimaliseren opdat de patiënt met een acute zorgvraag, meer dan nu, de juiste zorg op de juiste plek door de juiste zorgverlener op het juiste moment krijgt. Na onderzoek is gebleken dat een aanpassing in de indeling op basis van aspecten als gezondheidswinst en kwaliteit van zorg zinvol is. Om dit te realiseren wordt allereerst ingezet op medisch-logisch redeneren. Dat betekent dat patiënten die de ambulancezorg om medische redenen het snelst nodig hebben, om daarmee zo mogelijk (verdere) gezondheidsschade te kunnen beperken, deze zorg ook zo snel mogelijk krijgen. Het is gewoonweg onhaalbaar, onbetaalbaar en bovendien medisch gezien niet relevant om ook voor alle andere patiënten die ambulancezorg nodig hebben kortere responstijden na te streven. Juist de selecte groep patiënten met tijdkritische aandoeningen heeft baat bij de snelst mogelijke inzet van ambulancezorg, waarbij iedere minuut telt. Zoals bij een reanimatiesituatie, bij patiënten die dreigen te stikken of een grote bloeding hebben en bij een bevalling met foetale nood. Daar wil AZN sneller zijn dan binnen de huidige norm van 15 minuten. “Uit het onderzoek van Nivel blijkt namelijk dat de huidige 15 minutennorm die nu geldt bij de hoogste urgentie geen medische onderbouwing kent en ook niet adequaat of relevant is”, aldus Han Noten, voorzitter Ambulancezorg Nederland. “Prioriteren op basis van medisch-logisch redeneren is dat wel.”

Zeven urgentieniveaus: P0 – P6

De verbeterde urgentie-indeling gaat uit van een prioritering met zeven urgentieniveaus: van urgentie P0 tot en met urgentie P6. Voor de hoogste urgentie P0 geldt dat iedere minuut ertoe doet. Het uitgangspunt ‘directe inzet van ambulance met de grootst mogelijke spoed’ geeft daarmee gehoor aan de hoogst urgente zorgvraag. De verbeterde urgentie-indeling houdt voor de meldkamers ambulancezorg en de ‘ambulancerijdiensten’ in dat zij gaan werken met een indeling met drie spoedeisende urgenties: P0, P1 en P2. En met twee niet-spoedeisende urgenties: P3 en P4. De ambulancezorg die de meldkamer aan de patiënt levert zonder dat zij een ambulance-eenheid inzet, is daarbij specifiek benoemd: P5 en P6.

Impactanalyse en implementatieplan

AZN heeft Strategies in Regulated Markets (SiRM) gevraagd een uitgebreide impactanalyse uit te voeren. Daarmee zal duidelijk worden wat de impact is voor patiënten en de maatschappij bij de beoogde invoering van de verbeterde urgentie-indeling. Uit de impactanalyse moet blijken of de verbeterde urgentie-indeling verantwoord ingevoerd kan worden en wat daar enerzijds voor nodig is binnen de ambulancesector en anderzijds bij haar stakeholders. SiRM zal daartoe ook een implementatieplan ontwikkelen. De implementatieperiode loopt naar verwachting ten minste tot eind 2021. Stakeholders, zoals ketenpartners in de acute eerstelijns zorgketen, worden hierbij betrokken.

Meer informatie?

Heeft u naar aanleiding van dit artikel vragen of wilt u meer weten over het optimaliseren van de urgentie-indeling in de ambulancezorg? Neem dan een kijkje op de pagina over urgentieclassificaties.