15-02-2018
  • Ambulancesector actieve rol bij signaleren huiselijk geweld en kindermishandeling/

Ambulancesector actieve rol bij signaleren huiselijk geweld en kindermishandeling

Veel animo in ambulancezorg voor de start van de landelijke contactgroep ‘aandachtsfunctionarissen huiselijk geweld en kindermishandeling in de ambulancezorg.’

Ambulancezorgverleners kunnen een belangrijk rol spelen in het signaleren van huiselijk geweld en kindermishandeling. Om die reden kwam begin februari jl. een grote groep aandachtsfunctionarissen vanuit de ambulancezorg bijeen. Samen hebben zij ondermeer ervaringen en best practises uitgewisseld over de implementatie van het ‘Besluit verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling’. De bijeenkomst is positief ervaren.

Krachten bundelen

Bij een groot aantal RAV’s zijn al geruime tijd aandachtsfunctionarissen actief. Een aandachtsfunctionaris coördineert het signaleringsproces, de verwijzing in de keten en ook de directe zorg rondom de patiënt(en) bij een vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling. Zij zijn ook vraagbaak voor (en coach van) de collega’s op de Meldkamer Ambulancezorg en de rijdiensten bij een vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling. Dikwijls hebben de aandachtsfunctionarissen ook een opleiding forensische geneeskunde gevolgd. Enkele RAV’s hebben recent een aandachtsfunctionaris aangesteld en werken nu toe naar het Keurmerk Meldcode.  

De kracht van de landelijke contactgroep zit hem met name in de verbindende factor vanuit de ambulancezorg, want via dit platform kunnen aandachtsfunctionarissen, nieuw en ervaren, kennis, vragen en ervaringen snel en efficiënt met elkaar uitwisselen, juist ook organisatie-overstijgend.

Het (zo tijdig mogelijk) signaleren van huiselijk geweld en kindermishandeling is ook ambulancezorg. Hier op verantwoorde wijze aandacht voor vragen is van belang voor de betrokken patiënten, jong én oud.  

De volgende landelijke bijeenkomst van de contactgroep vindt plaats op vrijdag 21 september a.s. De bijeenkomsten zullen tenminste tweemaal per jaar georganiseerd worden vanuit Ambulancezorg Nederland. Acute Zorg Experts Nederland begeleidt de bijeenkomsten.

Vragen?

Heeft u naar aanleiding van dit artikel vragen of wilt u meer weten? Neem dan contact op met Trudie van Duin, programmamanager Ambulancezorg Nederland, t.vanduin@ambulancezorg.nl.